สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรม เรื่องการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex)

สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรม เรื่องการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด