สำนักหอสมุดจัดพิธี "การส่งมอบและรับมอบงานของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา"

สำนักหอสมุดจัดพิธี “การส่งมอบและรับมอบงานของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา” โดยมีผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก   ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์    นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  และผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน นางพบพร เชาวรัตน์   เข้าร่วมลงนาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ อดีตผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักหอสมุด