สำนักหอสมุดจัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (e-Document)

สำนักหอสมุด จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (e-Document) ให้กับผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และสามารถ นำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร นางมนธนา กัลยาณสุโข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา