สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงออนไลน์"

สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงออนไลน์” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบประเมินผลการดำเนินงานออนไลน์ได้ โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ห้อง Cyber zone I ชั้น 6 สำนักหอสมุด