สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรม เรื่อง "EdPEX กับกระบวนการปฏิบัติงาน: เส้นทางสู่ความสำเร็จ"

สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรม เรื่อง “EdPEX กับกระบวนการปฏิบัติงาน: เส้นทางสู่ความสำเร็จ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในสำนักหอสมุดให้สามารถดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศต่อไป เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด