บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักหอสมุด ซึ่งเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33

สภาพนักงาน ร่วมกับสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย จัดอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานสำนักหอสมุด ซึ่งเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 เรื่อง “การส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างผ่านสภาองค์การลูกจ้างและสภาองค์การนายจ้าง ประจำปี 2563” โดยวิทยากร คุณปุณญิสา สวัสดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 201 ขั้น 2 สำนักหอสมุด