สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะทำงานศูนย์การศึกษาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับคณะทำงานศูนย์การศึกษาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งลงพื้นที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลแผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 707 ชั้น 7 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา