สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อสนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต”

สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อสนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ให้แก่บุคลากร สำนักหอสมุด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยวิทยากร อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด