สำนักหอสมุดจัดอบรม "เทคนิคการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และห้องสมุด: จากงานประจำสู่งานวิจัย"

สำนักหอสมุดจัดอบรม “เทคนิคการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และห้องสมุด: จากงานประจำสู่งานวิจัย” เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างงานวิจัยจากงานประจำ โดยวิทยากร ผศ.ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด