สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต ประธานกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ  รัศมีมาสเมือง กรรมการ และอาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง กรรมการ  โดยนายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารและบุคลากรร่วมต้อนรับ