สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับอดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนางวันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2562) ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ “บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2562” ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร