ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งในงานบริการการศึกษา สังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มีหน้าที่ในการคัดเลือก จัดหา บริการยืม-คืน สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่สมาชิก บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องมินิโฮมเธียเตอร์ โดยให้บริการเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ตลอดจน ให้บริการ VIDEO/CD on Demand รายการภาพยนตร์ และนิทรรศการออนไลน์บนเว็บไซต์สำนักหอสมุด

งานบริการ

 • บริการอินเทอร์เน็ต
 • บริการห้องศึกษาเดี่ยวมัลติมีเดีย
 • บริการห้องศึกษากลุ่มมัลติมีเดีย
 • บริการห้องมินิโฮมเธียเตอร์
 • บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม
 • บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • บริการขอใช้สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เร่งด่วน
 • บริการจองสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง WEB OPAC
 • บริการ Video on Demand, CD on Demand
 • บริการนิทรรศการออนไลน์

งานเทคนิค

 • งานคัดเลือก จัดหาสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • งานสแกนภาพปกตัวอย่างสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • งานทำสำเนาสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • งานจัดเตรียมสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานพิมพ์สติกเกอร์ ลาเบล ติดบาร์โค๊ด เพื่อให้บริการสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางวิชาการ, สารคดีและบันเทิงคดี
 • งานจัดการโสตทัศนูปกรณ์ประจำศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและห้องประชุม ได้แก่ การควบคุมดูแลอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องขยายเสียงเครื่องเล่นวิดีโอเทปเครื่องเล่นวีซีดี เครื่องเล่นเทปเสียง เครื่องรับโทรทัศน์และเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • งานจัดนิทรรศการ