ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา ทำหน้าที่ให้บริการยืม-คืน สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการศูนย์การเรียนรู้ ด้วยตนเอง บริการห้องมินิเธียเตอร์ บริการภาพยนตร์และสารคดีออนไลน์ และนิทรรศการออนไลน์บนเว็บไซต์สำนักหอสมุด

งานบริการ

 • บริการอินเทอร์เน็ต
 • บริการห้องศึกษามัลติมีเดีย เดี่ยว
 • บริการห้องศึกษามัลติมีเดีย กลุ่ม
 • บริการห้องมินิเธียเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 • บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม
 • บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • บริการภาพยนตร์และสารคดีออนไลน์
 • บริการนิทรรศการออนไลน์
 • บริการห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน

งานเทคนิค

 • งานสแกนภาพปกตัวอย่างสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • งานทำสำเนาสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ในกรณีสื่อให้บริการชำรุด)
 • งานจัดเตรียมสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานพิมพ์สติกเกอร์ ลาเบล ติดบาร์โค๊ด
  เพื่อให้บริการสื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการ, สารคดีและบันเทิงคดี
 • งานจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ประจำศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและห้องประชุม
  ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานจัดนิทรรศการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออฟไลน์
 • งานรวมรวมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด
 • งานพัฒนาฐานข้อมูลฝ่ายโสตทัศนศึกษา