ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อ ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัยและตรงกับความต้องการ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการต่าง ๆ มา ใช้ในการดำเนินงานสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

1. งานตรวจสอบหนังสือกับฐานข้อมูล

 • รับหนังสือจากฝ่ายวางแผนฯ และนำหนังสือมาทำการตรวจสอบรายการในระบบฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด หากรายการใดมีอยู่แล้วดำเนินการเพิ่มข้อมูลรายการ(Item) ในฐานข้อมูล
 • นำหนังสือที่ไม่มีในระบบฐานข้อมูลมาตรวจสอบกับinternet
 • รายการใด ไม่มีในระบบห้องสมุด จะนำส่งให้บรรณารักษ์ทำการวิเคราะห์หมวดหมู่ต่อไป

2. งานสร้างและควบคุมฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือและสื่อโสตทัศน์

 • การกำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์
 • ออกแบบหน้าจอของงานฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์
 • ดูแลระบบฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์

3. งานบันทึกข้อมูล

บันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมหนังสือ  วิทยานิพนธ์ และสื่อโสตทัศน์ เช่น  ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ  สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์  ปีพิมพ์ หัวเรื่อง และข้อมูลอื่นๆ ตามรูปแบบมาตรฐานการลงรายการ  US MARC ลงในระบบฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือลงระบบ  Magic  Library

4. งานวิเคราะห์ข้อมูล

 • วิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือแต่ละรายการ และกำหนดเลขหมู่ให้ตรงกับเนื้อหาพร้อมทั้งกำหนด หัวเรื่องโดยใช้คู่มือประกอบ
 • ลงรายการบรรณานุกรม และกำหนดหัวเรื่องสื่อโสตทัศน์

5. งานเตรียมหนังสือและสื่อโสตทัศน์ก่อนออกบริการ

 • พิมพ์สัน ติดสัน ตามเลขเรียกหนังสือ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือกับสันหนังสือ
 • พิมพ์รายชื่อหนังสือใหม่ตามใบแนะนำสั่งซื้อ ของอาจารย์ที่สั่งซื้อ
 • นำหนังสือส่งฝ่ายบริการสิ่งพิมพ์ และ ฝ่ายส่งเสริมการใช้บริการ เพื่อออกให้บริการ
 • นำสื่อโสตทัศน์ส่งออกให้บริการ

บริการหนังสือและโสตทัศน์ด่วน

ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ให้บริการหนังสือใหม่ และ สื่อโสตทัศน์ใหม่ที่รอการวิเคราะห์หมวดหมู่ ซึ่งมีทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสื่อโสตทัศน์ ที่จัดซื้อเข้ามาให้แต่ละปีงบประมาณ ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้จาก Web Opac ของสำนักหอสมุด และขอใช้บริการได้โดยกรอกแบบฟอร์มที่ฝ่ายบริการสิ่งพิมพ์ ตรงบริเวณเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น2 โดยมีขั้นตอนดังนี้ :-

 • สืบค้นข้อมูลจาก Web Opac ตามชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หรือหัวเรื่องที่เราต้องการ
 • จดหมายเลขของหนังสือ จาก หมายเหตุ เช่น
  – BTO 802, ชื่อผู้แต่ง, ชื่อหนังสือ, ปีพ.ศ. ที่ต้องการลงใน
 • ยื่นแบบฟอร์มกับเจ้าหน้าที่ให้บริการยืม – คืน ชั้น 2
 • ระยะเวลา รอรับบริการภายใน 1 วัน หรือภายใน 3 ชั่วโมง ในกรณียืมตัวเล่ม
 • เมื่อใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งคืนที่งานบริการยืม – คืนตามปกติหมายเหตุ  ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ :-
  – ฝ่ายบริการสิ่งพิมพ์ เบอร์โทร 2476
  – ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากร เบอร์โทร 2463, 2481, 2478