คู่มือการใช้ OpenAthens

วิธีการใช้ OpenAthens

หมายเหตุ  Logout ออกจาก gmail ที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัย ใน E-mail, Facebook หรือ แอพพลิเคชั่นอื่นๆ

คู่มือการใช้ Open Athens

File name : -Open-Athens.pdf