ทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สนพ. Oxford Law Online Database เริ่ม

ทดลองใช้วันที่ 2 DEC 2019 จนถึงวันที่ 31 Jan 2020

สามารถเข้าใช้งานได้ตามรายละ Link ด้านล่าง โดยใช้งานผ่าน IP ของสถาบัน  

List of Law Online Products

No.

Code

Product

URL

1

OCL

Oxford Competition Law

http://oxcat.ouplaw.com/

2

OCW

Oxford Constitutions of the world

http://oxcon.ouplaw.com/home/OCW

3

ICL

ORIL – International Criminal Law

http://opil.ouplaw.com/home/ORIL

4

IHRL

ORIL – International Human Rights Law

http://opil.ouplaw.com/home/ORIL

5

IIC

ORIL – International Investment Claims

http://opil.ouplaw.com/home/ORIL

6

ILDC

ORIL – International Law in Domestic Courts

http://opil.ouplaw.com/home/ORIL

7

ILEC

ORIL – International Law in European Courts

http://opil.ouplaw.com/home/ORIL

8

ITL

ORIL – International Trade Law

http://opil.ouplaw.com/home/ORIL

9

FBL

OLRL – Financial and Banking Law

http://olrl.ouplaw.com/home/FBL

10

ICMA

OLRL – International Commercial Arbitration

http://olrl.ouplaw.com/home/ICMA

11

ICML

OLRL – International Commercial Law

http://olrl.ouplaw.com/home/ICML

12

PRIL

OLRL – Private International Law

http://olrl.ouplaw.com/home/PRIL

13

IC

Investment Claims

http://oxia.ouplaw.com/home/ic

 

Oxford Law Online Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม Case Law, Oxford Law Ebooks และ Oxford Law Journals โดยได้รวมรวบเนื้อหาแยกออกเป็นเรื่อง ต่างๆ ดังนี้

  • Oxford Reports on International Law (ORIL) ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายระหว่าง ประเทศ กฎหมายคดีระหว่างประเทศ การรายงานของศาลระหว่างประเทศ ศาลในประเทศและศาลเฉพาะกิจ
  • Oxford Legal Research Library (OLRL) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford Publishing ทางด้านกฏหมายและระเบียบข้อบังคับฯ
  • Oxford Constitutions of the World (OCW) ฐานข้อมูลที่รวบรวมรัฐธรรมนูญจากนานา ประเทศ รวมถึงเอกสารทางประวัติศาสตร์ เช่น การแก้ไขพระราชบัญญัติ / กฎหมาย
  • Oxford Competition Law (OCL) กฎหมายการแข่งขันของอ็อกซ์ฟอร์ด (OCL) รวมเอาข้อคิดเห็นทางการตลาดที่เป็นที่รู้จักเข้ากับ รายงานการวิเคราะห์จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
  • Investment Claims (IC) ฐานข้อมูลการเรียกร้องการลงทุนเป็น รวบรวมเนื้อหาและบทความวิเคราะห์เพื่อการวิจัย กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการ บทความวารสารเอกสารบันทึกกฎหมายอนุญาโตตุลาการ