เหตุการณ์ย้อนหลัง

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 58 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักหอสมุด โดยมีอาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้บริหารและบรรณารักษ์ ร่วมให้การต้อนรับและนำชมสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 “

รายละอียด »

สำนักหอสมุด จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (e-Document)

สำนักหอสมุดจัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (e-Document) สำนักหอสมุด จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (e-Document) ให้กับผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และสามารถ นำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร นางมนธนา กัลยาณสุโข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา “

รายละอียด »

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย ครั้งที่ 76

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย ครั้งที่ 76 โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการห้องสมุดมีชีวิตและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นิสิตในการอนุรักษ์ดนตรีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้รับความอนุเคราะห์จากวงดนตรีไทยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี แสดงเป็นประจำทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน “

รายละอียด »

สำนักหอสมุดจัดพิธี “การส่งมอบและรับมอบงานของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา”

สำนักหอสมุดจัดพิธี “การส่งมอบและรับมอบงานของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา” สำนักหอสมุดจัดพิธี “การส่งมอบและรับมอบงานของผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา” โดยมีผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก   ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์    นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  และผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน นางพบพร เชาวรัตน์   เข้าร่วมลงนาม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ อดีตผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่

รายละอียด »

สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรม เรื่องการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex)

สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรม เรื่องการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรม เรื่องการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด “

รายละอียด »

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย ครั้งที่ 75

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย ครั้งที่ 75 โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการห้องสมุดมีชีวิตและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นิสิตในการอนุรักษ์ดนตรีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้รับความอนุเคราะห์จากวงดนตรีไทยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี แสดงเป็นประจำทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน “

รายละอียด »

ประชุมบุคลากรครั้งที่ 3/2562

ประชุมบุคลากรสำนักหอสมุด ครั้งที่ 3/2562 สำนักหอสมุดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม 201 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชฎิล  พิศาลพงศ์ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานห้องสมุดระหว่างผู้บริหารและบุคลากร “

รายละอียด »

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย ครั้งที่ 74

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย ครั้งที่ 74 โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการห้องสมุดมีชีวิตและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นิสิตในการอนุรักษ์ดนตรีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้รับความอนุเคราะห์จากวงดนตรีไทยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี แสดงเป็นประจำทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน “

รายละอียด »

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักหอสมุดต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย รศ. พล.อ.ต. ดร.ตระการ ก้าวกสิกรรม กรรมการ ดร.ธนพล พุกเส็ง กรรมการ และรศ.ดร.สมถวิล จริตควร กรรมการ โดยนางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและนำเยี่ยมชมสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน

รายละอียด »

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย ครั้งที่ 73

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย ครั้งที่ 73 โดยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการห้องสมุดมีชีวิตและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นิสิตในการอนุรักษ์ดนตรีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้รับความอนุเคราะห์จากวงดนตรีไทยชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดชลบุรี แสดงเป็นประจำทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน ”  ]

รายละอียด »

นิทรรศการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี

นิทรรศการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม

รายละอียด »

สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย อาจารย์สุดใจ ธนไพศาล ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง และอาจารย์ ดร.ชิตพล ชัยมะดัน กรรมการ โดยนางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารและบุคลากรร่วมต้อนรับ ”  ]

รายละอียด »