Burapha University Archives

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา

BURAPHA UNIVERSITY ARCHIVES

รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.
ผศ.สุชาติ เถาทอง

อาจาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๑
สาขาศิลปกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ตฤณ กิตติการอำพล

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
สาขาศิลปกรรมศาสตร์

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.
ดร.วรเทพ มุธุวรรณ

รางวัลด้านบริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓

ดร.ธิดารัตน์ น้อยรักษา

รางวัลด้านวิชาชีพดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔

ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต

รางวัลเกียรติยศด้านบริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

นายสมชาย ทองสุข

รางวัลลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

นางสาวบังอร สัตยวณิช

รางวัลเกียรติยศด้านบริการดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐

นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง

รางวัลด้านบริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ

รางวัลด้านวิชาชีพดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ผศ.สุดสายชล หอมทอง

ประจำปี ๒๕๖๑