Burapha University Archives

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา

BURAPHA UNIVERSITY ARCHIVES

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปี ๒๕๑๖
Previous
Next

ภาพจาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

 

       สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต
รุ่นปีการศึกษา ๒๕๑๖

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปี ๒๕๑๙
Previous
Next

ภาพจาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

 

        พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ณ สำนักหอสมุดเดิม เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ปี ๒๕๑๙
Previous
Next

ภาพจาก: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

 

        พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม เปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ และในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

พิธีวางศิลากฤษ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี ๒๕๒๕
Previous
Next

ภาพจาก: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

 

        พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ
จนไม่สามารถขยายออกไปได้อีก ทั้งนี้เนื่องจากตัวอาคารมีขนาดจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับการนี้โดยตรง เพื่อเป็นการขยายกิจการของพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มให้กว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทางมหาวิทยาลัย โดยการนำของ ดร.ทวี หอมชงและคณะ ได้จัดทำโครงการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นมูลค่า ๒๓๐ ล้านบาท โดยเริ่มก่อสร้างในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ การก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีพิธีมอบให้แก่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ปี ๒๕๒๗
Previous
Next

ภาพจาก: หนังสือครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

 

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์
ทางทะเล เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ จากนั้น
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลได้จัดทำโครงการ
เพื่อยกฐานะเป็นสถาบัน และได้รับการอนุมัติให้เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๗-๒๕๑๘

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ๓๖๕ วันนี้ในอดีต พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๙ โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไป พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๗-๒๕๑๘ พระราชทานธงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชลบุรี และ ทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดชลบุรี (เวลาที่ ๔.๕๐-๙.๑๙ นาที)

ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวาริชศาสตร์ ปี ๒๕๓๔
ภาพจาก: หนังสือครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

 

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานวโรกาส
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา และคณาจารย์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวาริชศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๔

พิธีวางศิลากฤษ์อาคารเรียนมหาวิทยาลัยบูรพา ปี ๒๕๓๔
Previous
Next

ภาพจาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

 

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เนื่องในวโรกาสเปิดอาคาร “สิรินธร” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่
๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

พิธีเปิดอาคารสิรินธร ปี ๒๕๓๕
Previous
Next

ภาพจาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

 

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เนื่องในวโรกาสเปิดอาคาร “สิรินธร” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่
๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

พิธีเปิดอาคารเทพรัตนราชสุดา ปี ๒๕๓๘
Previous
Next

ภาพจาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

 

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเทพรัตนราชสุดา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ด้วยอาคารสำนักหอสมุดหลังใหม่นี้ได้ทำการเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และมหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่ออาคารต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารหลังนี้ว่า “อาคารเทพรัตนราชสุดาฯ” นอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระฉายาลักษณ์ประดิษฐานภายในอาคารหลังนี้และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ประดิษฐาน
หน้าอาคาร  

พิธีเปิดอาคาร ๖๐ พรรษมหาราชินี ๑ คณะศึกษาศาสตร์ ปี ๒๕๓๘
Previous
Next

ภาพจาก: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

        ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน “ทรงเปิดอาคาร มหิตลาธิเบศ” และอาคาร “๖๐ พรรษามหาราชินี ๑” เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘

พิธีเปิดอาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์-วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ปี ๒๕๔๔
Previous
Next

ภาพจาก: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จวางศิลาฤกษ์ อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์-วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

พิธีเปิดอาคารศูนย์หนังสือจุฬาฯ ปี ๒๕๔๖
Previous
Next

ภาพจาก: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดศูนย์หนังสือจุฬาฯ-มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี ปี ๒๕๕๒
Previous
Next

ภาพจาก: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

พิธีเปิดอาคารศูนย์จีน ปี ๒๕๕๒
Previous
Next

ภาพจาก: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารศูนย์จีน เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

พิธีเปิดอาคารหอศิลปะและวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙
Previous
Next

ภาพจาก: งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารหอศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พิธีวางศิลากฤษ์อาคารวิจัยทางการแพทย์และเปิดอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ ปี ๒๕๕๙

ภาพจาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารวิจัยทางการแพทย์ และ ทรงเปิด “อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙

ภาพจาก: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙