Burapha University Archives

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา

BURAPHA UNIVERSITY ARCHIVES

Menu

มบ. ใต้ร่มพระบารมี

ที่มา: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๑๙     

        พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ณ สำนักหอสมุดเดิม เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙

ที่มา: หนังสือครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ๒๕๒๗

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ จากนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลได้จัดทำโครงการเพื่อยกฐานะ
เป็นสถาบัน และได้รับการอนุมัติให้เป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อวันที่
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ที่มา: หนังสือครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา

ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวาริชศาสตร์ ๒๕๓๔

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานวโรกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา และคณาจารย์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวาริชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๔

ที่มา: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๒๕๑๖

       สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา ๒๕๑๖

ที่มา: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

ทรงวางศิลาฤกษ์

        พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนไม่สามารถขยายออกไปได้อีก ทั้งนี้เนื่องจากตัวอาคารมีขนาดจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับการนี้โดยตรง เพื่อเป็นการขยายกิจการของพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มให้กว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทางมหาวิทยาลัย โดยการนำของ ดร.ทวี หอมชง และคณะ ได้จัดทำโครงการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นมูลค่า ๒๓๐ ล้านบาท โดยเริ่มก่อสร้างในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ณ บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จทรง
วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ การก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีพิธีมอบให้แก่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

ที่มา: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

        พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม เปิดให้ประชาชนเข้าชม
อย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ และในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประกอบ
พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม