Burapha University Archives

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา

BURAPHA UNIVERSITY ARCHIVES

จดหมายเหตุ

       มหาวิทยาลัยบูรพา มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากได้รับการก่อตั้งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แล้วจึงเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีประวัติและพัฒนาการมาโดยลำดับทั้งด้านกายภาพ บุคลากร และการบริหารงาน จึงควรที่เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นความสำคัญต่อการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยจะได้รับการรวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่อย่างเป็นระบบในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยบูรพาสืบไป

       ที่นี้มีอะไร
       จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดให้อาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งบุคคลภายนอกทั่วไปสนใจศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับประวัติและข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา
       วัตถุประสงค์
       ๑. เพื่อรวบรวมข้อมูล เอกสารและหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยบูรพา
       ๒. เพื่อแปลงผันข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ในการอนุรักษ์และการสืบค้นทางออนไลน์
       ๓. เพื่อให้บริการและเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุแก่คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งบุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า

       งานจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย โดยจำแนกออกเป็น ๕ ประเภท ดังนี้
       ๑. บุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย
          ๑.๑ ผู้เกี่ยวข้องในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
          ๑.๒ นายกสภามหาวิทยาลัย
          ๑.๓ อธิการบดี
          ๑.๔ บุคคลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัย
       ๒. สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยบูรพา
           ๒.๑ หนังสือรายงานประจำปี
           ๒.๒ หนังสืออนุสรณ์ หนังสือครบรอบหน่วยงาน
           ๒.๓ หนังสือทำเนียบรุ่น
           ๒.๔ หนังสือที่ระลึก ๘ กรกฎ
           ๒.๕. หนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ
           ๒.๖. หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอาคารต่างๆ
           ๒.๗ หนังสือบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยบูรพา
           ๒.๘ หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชุม สัมมนาต่างๆ
           ๒.๙ สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ
           ๒.๑๐ สารมหาวิทยาลัยบูรพา
           ๒.๑๑ จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา
           ๒.๑๒ จดหมายข่าวมหาวิทยาลัย
       ๓. เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
           ๓.๑ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
           ๓.๒ คำประกาศราชสดุดี
           ๓.๓ คำประกาศเกียรติคุณ
           ๓.๔ พระบรมราโชวาท
           ๓.๕ ราชกิจจานุเบกษา
           ๓.๖ เอกสารหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
       ๔. โสตทัศนวัสดุ/ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
           ๔.๑ ภาพถ่าย (เกี่ยวกับบุคคล อาคาร สถานที่ กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย)
           ๔.๒ วีดีทัศน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมมหาวิทยาลัย
           ๔.๓ เพลงมหาวิทยาลัย
       ๕. วัสดุจดหมายเหตุ
           ๕.๑ วัสดุที่ระลึกของมหาวิทยาลัย
           ๕.๒ วัสดุที่ระลึกจากต่างประเทศ
           ๕.๓ วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

ติดต่อ

งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักหอสมุด ชั้น ๑ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๓๑ 

โทร ๐๓๘-๑๐๒๔๘๒  , โทรสาร ๐๓๘-๓๙๐๐๔

ผู้พัฒนาเว็บไซต์: นายเฉลิมเกียรติ ดีสม

chain_d@hotmail.com

โทร ๐๓๘-๑๐๒๔๘๗

ผู้จัดทำข้อมูลนำเข้าฐานโดย: นางสมหญิง เจียสารัมย์

somying@buu.ac.th

โทร ๐๓๘-๑๐๒๔๘๒