Burapha University Archives

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา

BURAPHA UNIVERSITY ARCHIVES

วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน : สถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘
อาคารอำนวยการ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ วางศิลากฤษ์ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
เปลี่ยนฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗
มหาวิทยาลัยบูรพา : มหาวิทยาลัยเอกเทศแห่งภาคตะวันออกได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ การเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ
Previous
Next
ขุมปัญญาตะวันออก

Virtual Tour หอเกียรติ ประวัติ

        งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ จากหน่วยงานและบุคลากรมหาวิทยาลัย บูรพาจารย์ ศิษย์เก่า หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย หากท่านมีเอกสารที่เห็นว่า
มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและอนุชนรุ่นหลัง โปรดมอบให้งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนในการอนุรักษ์ไว้เป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าและเผยแพร่ต่อไปในอนาคต

ทำเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากอดีตถึงปัจจุบัน

Previous
Next