Burapha University Archives

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา

BURAPHA UNIVERSITY ARCHIVES

การพัฒนาการของเทา-ทอง

พ.ศ. ๒๔๙๒

พ.ศ. ๒๔๙๗ 

พ.ศ. ๒๔๙๘

 • กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ซอยประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร
 • โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ซอยประสานมิตรได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาชื่อว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
 • วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก ๒ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวันและวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน สำหรับวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
  ที่ตำบลแสนสุข 
  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ประมาณ ๔๙๗ ไร่ จัดว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และถือเอาวันที่ ๘ กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสืบมา

พ.ศ. ๒๔๙๙

 • จัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกของเมืองไทย จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
  วิทยาเขต บางแสน เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยมี ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
 • ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ กรมสามัญศึกษา โอนโรงเรียนพิบูลบำเพ็ญ ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรีให้แก่วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
  เพื่อปรับปรุง
  ให้เป็น โรงเรียนสาธิตของวิทยาลัย โดยมี ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

พ.ศ. ๒๕๐๑ 

 • บัณฑิตของวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน รุ่นที่ ๑ สำเร็จการศึกษาจำนวน ๓๕ คน โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัว ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

พ.ศ. ๒๕๐๕

 • เปิดรับนักศึกษาบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ป.ม. หรือ พ.ม. หรือ อ.ก.ศ หรือ ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในภาคสมทบ เพื่อรับวุฒิการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี (กศ.บ.)
   

พ.ศ. ๒๕๐๖

พ.ศ. ๒๕๑๓

พ.ศ. ๒๕๑๔ 

พ.ศ. ๒๕๑๕

 • เปิดรับนักศึกษาบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ป.กศ. หรือ ม.ศ. ๕ เข้าศึกษาภาคสมทบ เพื่อรับอนุปริญญา (อ.กศ.)
 • วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ศิษย์เก่ารวมตัวประชุมกันเพื่อก่อตั้งสมโมสรศิษย์เก่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ได้มีการจัดตั้ง
  พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงน้ำเค็มขึ้น และเปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าชมเป็นครั้งแรก
 • จดทะเบียนก่อตั้งสโมสรศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
 • กรมวิสามัญศึกษาโอนอาคารเรียน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยบางแสน ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

พ.ศ. ๒๕๑๗

 • วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗
  วิทยาลัยการศึกษา บางแสน จึงมีฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และมีหน่วยงานที่เป็น คณะวิชาต่างๆ ดังนี้
                 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะพลศึกษา
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • คณะสังคมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • บัณฑิตวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๑๘

 • สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จแทนพระองค์ฯ เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน รุ่นปีการศึกษา ๒๕๑๖
  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ณ อาคารหอสมุด นับเป็นครั้งแรกที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  แก่บัณฑิตที่ วิทยาเขตบางแสน   

พ.ศ. ๒๕๑๙

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เมื่อวันที่ 
  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์
  น้ำเค็มบางแสน
   วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 • เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.ศ.๕ เข้าศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ในคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๒๐

พ.ศ. ๒๕๒๑

พ.ศ. ๒๕๒๓

พ.ศ. ๒๕๒๔

 • ขยายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยรับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโทการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา เป็นรุ่นแรก
 • รับนิสิตเข้าศึกษาปริญญาโททางการศึกษา วิชาเอกการบริหารการศึกษา เป็นรุ่นแรก
 •  รับนิสิตเข้าศึกษาปริญญาโททางการศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา เป็นรุ่นแรก ได้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตบางแสนขึ้น โดยมรฐานะเทียบเท่ากับคณะหนึ่ง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เปิดรับนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในภาคตะวันออกรวม ๗ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และนครนายก เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะต่างๆ ตามหลักสูตร ๔ ปี 
 • จัดตั้งคณะพลศึกษาเพิ่มขึ้นอีกคณะหนึ่ง ณ วิทยาเขตบางแสน โดยแยกงานออกไปจากภาควิชาพื้นฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์
 • จัดตั้งมูลนิธิ ศษสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี
 • จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ วิทยาเขตบางแสน โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นมูลค่า ๒๓๐ ล้านบาท ศูนย์แห่งนี้จะดำเนินงานร่วมกับภาควิชาวาริชศาสตร์ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่ในคณะวิทยาศาสตร์
 • จัดสร้างสระว่ายน้ำสำหรับนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังใช้เป็นสถานที่สำหรับแข่งขันว่ายน้ำ ระดับชาติและนานาชาติ
 • จัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

พ.ศ. ๒๕๒๕

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล
  เมื่อ
  วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
  • จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งเป็นคณะแรกที่มีการจัดตั้งในวิทยาเขตบางแสน โดยขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา และสถาบันการแพทย์ การพยาบาล และสาธารณสุข ทั้งในส่วนกลาง และภาคตะวันออก
 • จัดตั้งที่ทำการไปรษณีย์และโทรเลข มศว.บางแสนขึ้นเพื่อการบริการด้านไปรษณีย์และโทรเลข
 • คณะพลศึกษารับนักเรียน ม.ศ.๕ เข้าเรียนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) รุ่นแรก

พ.ศ. ๒๕๒๖

พ.ศ. ๒๕๒๗

 • รับนักรียนชั้น ม.ศ.๕ เข้าเรียนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) รุ่นแรกในคณะพยาบาลศาสตร์
 • ขยายการรับนักเรียนที่เรียนดี จากจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มอีกหนึ่งจังหวัด
 • จัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชาการทหารบก พลเอกอาทิตย์ กำลังเอกบริจาคเงินสร้างตึกท่านผู้หญิง ประภาศรี กำลังเอก ศูนย์แห่งนี้จะให้บริการด้านสุขภาพอนามัย และสาธารณสุขขั้นมูลฐานแก่ประชาชนทั่วไป
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อ
  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสนยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้
  • สำนักงานอธิการบดี
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  • สำนักหอสมุด

พ.ศ. ๒๕๒๘

พ.ศ. ๒๕๓๓

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลได้รับการจัดตั้งเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา โดยทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลแก่ประชาชนทั่วไป
 • จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นหน่วยงานภายใน
 • จัดตั้งศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานภายใน

พ.ศ. ๒๕๓๔

 • สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จในพิธีบรรจุพระธาตุที่พระเศียร พระพุทธภควันตศาสดา มหาวิทยาลัยบูรพาภมงคล ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
  วันที่
   ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

พ.ศ. ๒๕๓๕         จัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ศ. ๒๕๓๖         จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

พ.ศ. ๒๕๓๗        จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
                      จัดตั้งสำนักบริการวิชาการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

พ.ศ. ๒๕๓๘        จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘

พ.ศ. ๒๕๓๙        จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี โดยมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้รับงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
                     บนพื้นที่ไร่ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๐        จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว โดยมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ บนพื้นที่ ๑,๓๖๙ ไร่ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร
                     จังหวัดสระแก้ว

พ.ศ. ๒๕๔๑         คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับนิสิระดับปริญญาเอกหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นรุ่นแรก

พ.ศ. ๒๕๔๓         สภามหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
                        • วิทยาลัยอัญมณี
                        • คณะเทคโนโลยีทางทะเล
                        • คณะวิทยาศาสต์และศิลปะศาสตร์
                        • วิทยาลัยการพาณิชยนาวี
                        • วิทยาลัยการพาณิชยศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๔๔         จัดตั้งวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔

พ.ศ. ๒๕๔๕         จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใน

พ.ศ. ๒๕๔๖         จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เป็นหน่วยงานภายใน

พ.ศ. ๒๕๔๘         จัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานภายใน ตามมติสภามหาวิทายลัย เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
                        • มหาวิทยาลัยจัดงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี โดยรณรงค์ก่อสร้างอาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๙๖ ล้านบาท โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน                                จำนวน ๓๔ ล้านบาท และการบริจาค ของหน่วยงานและศิษย์เก่า จำนวนประมาณ ๖๒ ล้านบาท

พ.ศ. ๒๕๕๐          มหาวิทยาลัยบูรพาเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
                       เล่มที่ ๑๒๕ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๑          สภามหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายใน ดังนี้
                         • จัดตั้งคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
                         • จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ วิทยาเขตสระแก้ว
                         • จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ วิทยาเขตสระแก้ว
                         • จัดตั้งวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
                         • เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานต่างๆ เป็น ๒๙ หน่วยงานตามประกาศ
                           ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๒          • จัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์
                       • จัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ
                       • จัดตั้งคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
                       • จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๕๕          • จัดตั้งคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
                       • จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ วิทยาเขตสระแก้ว
                       • จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
                       • จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ วิทยาเขตสระแก้ว
                       • จัดตั้งวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
                       • วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์เปลี่ยนชื่อเป็นคณะโลจิสติกส์
                       • วิทยาลัยอัญมณีเปลี่ยนชื่อเป็นคณะอัญมณี
                       • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเปลี่ยนชื่อเป็นคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร