Burapha University Archives

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา

BURAPHA UNIVERSITY ARCHIVES

การพัฒนาการเทา-ทอง

พ.ศ. ๒๔๙๒

พ.ศ. ๒๔๙๗ 

พ.ศ. ๒๔๙๘

พ.ศ. ๒๔๙๙

พ.ศ. ๒๕๐๑ 

 • กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ซอยประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร
 • โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ซอยประสานมิตรได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาชื่อว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
 • วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก ๒ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวันและวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน สำหรับวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ประมาณ ๔๙๗ ไร่ จัดว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และถือเอาวันที่ ๘ กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสืบมา
 • ได้มีการประสาทปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ณ วิทยาเขตบางแสน เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยมี ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
 • ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ กรมสามัญศึกษาได้โอนโรงเรียนพิบูลบำเพ็ญ ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรีให้แก่วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
  เพื่อปรับปรุง
  ให้เป็นโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัย โดยให้ชื่อโรงเรียนใหม่ ว่าโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
 • บัณฑิตรุ่นแรก จำนวน ๓๕ คน สำเร็จการศึกษา โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัว ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร

พ.ศ. ๒๕๐๕

 • เปิดรับนักศึกษาบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ป.ม. หรือ พ.ม. หรือ อ.ก.ศ หรือ ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในภาคสมทบ เพื่อรับวุฒิการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี (กศ.บ.)
   

พ.ศ. ๒๕๐๖

พ.ศ. ๒๕๑๓

พ.ศ. ๒๕๑๔ 

พ.ศ. ๒๕๑๕

 • เปิดรับนักศึกษาบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ป.กศ. หรือ ม.ศ. ๕ เข้าศึกษาภาคสมทบเพื่อรับอนุปริญญา (อ.กศ.)
 • วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ศิษย์เก่ารวมตัวประชุมกันเพื่อก่อตั้งสมโมสรศิษย์เก่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ได้มีการจัดตั้ง
  พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงน้ำเค็มขึ้น และเปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าชมเป็นครั้งแรก
 • จดทะเบียนก่อตั้งสโมสรศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
 • กรมวิสามัญศึกษาโอนอาคารเรียน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยบางแสน ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน

พ.ศ. ๒๕๑๗

 • โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ วิทยาลัยการศึกษา บางแสน จึงมีฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และมีหน่วยงานที่เป็น คณะวิชาต่างๆ ดังนี้
                 
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะพลศึกษา
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • คณะสังคมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • บัณฑิตวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๑๘

 • สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จแทนพระองค์เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา ๒๕๑๖
  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เป็นครั้งแรก

พ.ศ. ๒๕๑๙

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เมื่อวันที่ 
  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์
  น้ำเค็มบางแสน
   วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 • เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.ศ.๕ เข้าศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ในคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ในคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๒๐

พ.ศ. ๒๕๒๑

พ.ศ. ๒๕๒๓

พ.ศ. ๒๕๒๔

 • ขยายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยรับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโทการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา เป็นรุ่นแรก
 • รับนิสิตเข้าศึกษาปริญญาโททางการศึกษา วิชาเอกการบริหารการศึกษา เป็นรุ่นแรก
 •  รับนิสิตเข้าศึกษาปริญญาโททางการศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา เป็นรุ่นแรก ได้มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตบางแสนขึ้น โดยมรฐานะเทียบเท่ากับคณะหนึ่ง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เปิดรับนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในภาคตะวันออกรวม ๗ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และนครนายก เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะต่างๆ ตามหลักสูตร ๔ ปี 
 • จัดตั้งคณะพลศึกษาเพิ่มขึ้นอีกคณะหนึ่ง ณ วิทยาเขตบางแสน โดยแยกงานออกไปจากภาควิชาพื้นฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์
 • จัดตั้งมูลนิธิ ศษสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี
 • จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ วิทยาเขตบางแสน โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นมูลค่า ๒๓๐ ล้านบาท ศูนย์แห่งนี้จะดำเนินงานร่วมกับภาควิชาวาริชศาสตร์ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่ในคณะวิทยาศาสตร์
 • จัดสร้างสระว่ายน้ำสำหรับนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังใช้เป็นสถานที่สำหรับแข่งขันว่ายน้ำ ระดับชาติและนานาชาติ
 • จัดตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

พ.ศ. ๒๕๒๕

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล
  เมื่อ
  วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 • จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งเป็นคณะแรกที่มีการจัดตั้งในวิทยาเขตบางแสน โดยขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา และสถาบันการแพทย์ การพยาบาล และสาธารณสุข ทั้งในส่วนกลาง และภาคตะวันออก
 • จัดตั้งที่ทำการไปรษณีย์และโทรเลข มศว.บางแสนขึ้นเพื่อการบริการด้านไปรษณีย์และโทรเลข
 • คณะพลศึกษารับนักเรียน ม.ศ.๕ เข้าเรียนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) รุ่นแรก

พ.ศ. ๒๕๒๖

พ.ศ. ๒๕๒๗

 • รับนักรียนชั้น ม.ศ.๕ เข้าเรียนตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) รุ่นแรกในคณะพยาบาลศาสตร์
 • ขยายการรับนักเรียนที่เรียนดี จากจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มอีกหนึ่งจังหวัด
 • จัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชาการทหารบก พลเอกอาทิตย์ กำลังเอกบริจาคเงินสร้างตึกท่านผู้หญิง ประภาศรี กำลังเอก ศูนย์แห่งนี้จะให้บริการด้านสุขภาพอนามัย และสาธารณสุขขั้นมูลฐานแก่ประชาชนทั่วไป
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 • จัดตั้งศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแหล่งบริการการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน
 • เปิดสอนสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว ในระดับบัณฑิตศึกษา
 • จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดอบรมสัมมนาวิชาการต่างๆ แก่ข้าราชการและประชาชนผู้สนใจทั่วไป

พ.ศ. ๒๕๒๘

พ.ศ. ๒๕๒๙

พ.ศ. ๒๕๓๐

พ.ศ. ๒๕๓๑

พ.ศ. ๒๕๓๒

พ.ศ. ๒๕๓๓

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลได้รับการจัดตั้งเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา โดยทำหน้าที่ค้นคว้าวิจัยและให้บริการทางวิชาการ
  ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลแก่ประชาชนทั่วไป
 • นิสิตคณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สำเร็จการศึกษา เป็นรุ่นแรก จำนวน ๑๕ คน
 • นิสิตคณะพลศึกษาหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาพลศึกษา สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกจำนวน ๓๐ คน 
 • เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนเรียนของนิสิต
 • นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก จำนวน ๓๓ คน
 • รับนิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา รุ่นแรก
 • ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาจุลชีววิทยา
 • จัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา และโครงการภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
 • รับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์หลักสูตร (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา เป็นรุ่นแรก จำนวน ๑๐ คน
 • เริ่มรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชาศิลปะจำนวน ๒๐ คน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ในการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง
 • คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ยกฐานะวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เป็นมหาวิทยาลัยใหม่ โดยมีการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่อไป
 • คณะรัฐมนตรีรับหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา และได้ส่งร่างพระราชบัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไปตามหนังสือที่ นร.๐๒๐๓/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒
 • สภาผู้แทนราษฎรประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ในวาระที่ ๑ และได้ส่งให้
  คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสนยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

พ.ศ. ๒๕๓๔

พ.ศ. ๒๕๓๕

พ.ศ. ๒๕๓๖

พ.ศ. ๒๕๓๗

พ.ศ. ๒๕๓๘ 

พ.ศ. ๒๕๓๙

พ.ศ. ๒๕๔๐

พ.ศ. ๒๕๔๑

พ.ศ. ๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๕๔๓

พ.ศ. ๒๕๔๔

พ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ศ. ๒๕๔๖

พ.ศ. ๒๕๔๗

พ.ศ. ๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๕

 • สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จในพิธีบรรจุพระธาตุที่พระเศียร พระพุทธภควันตศาสดา มหาวิทยาลัยบูรพาภมงคล ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
  วันที่
   ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
 • คณะวิทยาศาสตร์ จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารแทนภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และยุบเลิกภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก
 • คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาภาษาไทยเป็นรุ่นแรก
 • จัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
 • โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดรับนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาจิตรกรรมและสาขาวิชานิเทศศิลป์
 • โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  และสาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 • โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
 • จัดตั้งภาควิชาวิจัยและวัดผลทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
 • จัดตั้งสำนักบริการวิชาการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
 • จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • จัดตั้งภาควิชาพื้นฐานสาธารณสุข ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาสุขศึกษา และสำนักงานเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  สาขาวิชาวาริชศาสตร์ เป็นรุ่นแรก
 • คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา รุ่นแรก
 • โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เปิดรับนิสิตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาภาพพิมพ์ และสาขาวิชาเซรามิกส์
 • จัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
 • ขยายการรับนักศึกษาโควต้าภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นอีก ๑ จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว
 • คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณพิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาเอกภาษาจีน เป็นรุ่นแรก 
 • คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนสาขาวิชาเอกวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีอัญมณี เป็นรุ่นแรก
 • คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนนิสิตภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นรุ่นแรก
 • คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนในหลักสูตรการศึกษามหาบัณพิต (กศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา และสาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
 • คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนในหลักสูตรพยาบาศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน เป็นรุ่นแรก
 • จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘
 • ใช้ระบบการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร และใช้บัตรประจำตัวนิสิตแบบบัตร ATM เป็นครั้งแรก
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารสำนักหอสมุดว่า อาคาร “เทพรัตนราชสุดา”
 • คณะพยาบาลศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาโท (พย.ม.) ในสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้อายุ และการบริหารการพยาบาล
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ MBA (บธ.ม.) ภาคพิเศษ 
 • จัดตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี โดยมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้รับงบประมาณแผ่นดิน
  สนับสนุน
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ บนพื้นที่ไร่ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • เปิดการเรียนการสอนวิทยาเขตจันทบุรี ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) และในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
  บริหารการศึกษา (กศ.ม.) 
 • คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเคมี (เน้นทางด้านเคมีวิเคราะห์) เป็นรุ่นแรก
 • คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับนิสิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (ต่อเนื่อง ๒ ปี) เป็นรุ่นแรก
 • จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว โดยมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ บนพื้นที่ ๑,๓๖๙ ไร่
  ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคพิเศษ ต่อเนื่อง ๒ ปี เป็นรุ่นแรก
 • คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ภาคพิเศษ ต่อเนื่อง ๒ ปี เป็นรุ่นแรกที่มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี และระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก. เป็นรุ่นแรก
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเป็นรุ่นแรก และระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศษสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชานโยบายสาธารณะ เป็นรุ่นแรก
 • คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นรุ่นแรก 
 • รับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา
 • รับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จันทบุรี เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นรุ่นแรก
 • คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นรุ่นแรก
 • คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับนิสิระดับปริญญาเอกหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นรุ่นแรก
 • ขยายโครงการนักเรียนโค้วต้าภูมิภาคตะวันออกไปสู่จังหลัดลพบุรี และสระบุรี
 • คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นรุ่นแรก
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะศึกษาสตร์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวัดผลทางการศึกษา และสาขาเทคโนโลยีวิจัยทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
 • สภามหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
  • วิทยาลัยอัญมณี
  • คณะเทคโนโลยีทางทะเล
  • คณะวิทยาศาสต์และศิลปะศาสตร์
  • วิทยาลัยการพาณิชยนาวี
  • วิทยาลัยการพาณิชยศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับนิสิตในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจเปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขานโยบายสาธารณะ
 • จัดตั้งวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยตามมติสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔
 • คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการสอน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาแผนที่ และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์
 • จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใน
 • จัดตั้งภาควิชานิติศาสตร์ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • จัดตั้งกองของสำนักงานอธิการบดีเพิ่มขึ้นอีก ๓ กอง ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลังและทรัพย์สิน และกองอาคารสถานที่
 • เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ๖ สาขาวิชา ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ธุรกิจอัญมณี วิทยาการเดินเรือ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และการบริหารทั่วไป
 • เปิดสอนในระดับปริญญาโท ๕ สาขาวิชา ได้แก่ ไทยศึกษา เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชีบริหาร และการบัญชี
 • เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาโท ๔ สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การบริหารงานวศิวกรรม และบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
 • เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาเอก ๒ สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • จัดตั้งกองบริหารวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี
 • จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เป็นหน่วยงานภายใน
 • เปิดรับนิสิตในระดับปริญญาตรีรุ่นแรกใน ๕ สาขาวิชา ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บัญชี การจัดการโรงแรมและดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
 • เปิดรับนิสิตในระดับปริญญาโทรุ่นแรกใน ๙ สาขาวิชา ได้แก่ พัฒนศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา การขนส่งและโลจิสติกส์ สาธารณสุขศาสตร์
 • เปิดรับนิสิตในระดับปริญญาเอกรุ่นแรกใน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
 • เปิดรับนิสิตในระดับปริญญาตรีรุ่นแรกใน ๑๙ สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการสอนเคมี สาขาวิชาการสอนชีววิทยา สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชาการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา สาขาวิชาการสอนดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่ สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตร ๔ ปี ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่ สาขาวิชาภาษาฝร่งเศสเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาที่เปิดสอนได้แก่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี หลักสูตรนานาชาติ Bachelor of Business Administration สาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่ Marketing, Management, Communication skill for human resource development, Hospitality manament
 • เปิดรับนิสิตในระดับปริญญาโทรุ่นแรกใน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่ สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
 • วิทยาลัยการพาณิชยนาวีเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อขยายการผลิตบัณฑิตให้กว้างขวางมากขึ้นและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศ โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
 • จัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
 • มหาวิทยาลัยบูรพาเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยประกาศ
  ในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๕ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 • สภามหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายใน ดังนี้
  • จัดตั้งคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  • จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ วิทยาเขตสระแก้ว
  • จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ วิทยาเขตสระแก้ว                       
  • จัดตั้งวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา                        
  • เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานต่างๆ เป็น ๒๙ หน่วยงาน
    ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 • จัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์
 • จัดตั้งคณะวิทยาการสารสนเทศ
 • จัดตั้งคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์
 • จัดตั้งคณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 • จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ วิทยาเขตสระแก้ว
 • จัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 • จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ วิทยาเขตสระแก้ว
 • จัดตั้งวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 • วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์เปลี่ยนชื่อเป็นคณะโลจิสติกส์
 • วิทยาลัยอัญมณีเปลี่ยนชื่อเป็นคณะอัญมณี
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเปลี่ยนชื่อเป็นคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร