Burapha University Archives

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา

BURAPHA UNIVERSITY ARCHIVES

        เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะขยายวิทยาเขตสหรับภาคตะวันออกตามปณิธานและโดยชื่อมหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยต้องการสร้างความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล จึงต้องการพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เหมาะสมในการศึกษาวิจัยในเรื่องการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง ในการนี้จังหวัดจันทบุรียินดีอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองสนามไชย พื้นที่ประมาณ ๘๗๘ ไร่ เพื่อจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรใช้พื้นที่หนองสนามไชยสำหรับการค้นคว้าและวิจัยในเรื่อวการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง จัดตั้งศูนย์นิเวศวิทยา และการสร้างสวนป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสปีกาญจนาภิเษก เนื่องจากมีน้ำทะเลเข้าถึงพื้นที่เกือบทั้งหมด แต่อาจมีปัญหาการใช้น้ำจืด จึงได้ประสานงานกับจังหวัดในการหาพื้นที่แห่งใหม่สำหรับจัดการเรียน การสอนหรือผลิตบัณฑิต
        

        มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี โดยใช้อาคารหอประชุมทองใหญ่อนุสสร เป็นสำนักงานและอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จังหวัดได้อนุญาตให้ใช้ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าเป็นอาคารเรียนและห้องสมุด ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงได้ทำการย้ายสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี มายังเลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และเปิดทำการเรียน การสอนในภาคต้น/๒๕๔๔ และ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนชื่อจากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี เป็นมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จนถึงปัจจุบัน
        การจัดการเรียนการสอน
ประกอบด้วย ๓ คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล และคณะอัญมณี มีนิสิตจำนวนมากกว่า ๒,๕๐๐ คน

         มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของภูมิภาค อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนและจะพัฒนาระบบบริหารการจัดการที่เป็นของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสากล โดยจังหวัดสระแก้วเสนอให้มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔ แปลงโคกป่าเพ็ก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนนคร จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ประมาณ ๑,๓๖๙ ไร่ เป็นพื้นที่ตั้งของวิทยาเขตสระแก้ว

        ในปีการศึกษา ๒๕๔๑ วิทยาเขตสระแก้ว ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นสาขาแรก โดยมหาวิทยาลัยบูรพาได้ขออนุญาตใช้อาคารที่ว่าการอำเภอวัฒนานครหลังเก่าเป็นที่สำหรับการเรียนการสอน ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ ณ เลขที่ ๒๕๔ ถนนสุวรรณศร หมู่ ๔ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และเปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว” เป็น “วิทยาเขตสระแก้ว” 
        การจัดการเรียนการสอน
        ประกอบด้วย ๓ คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีนิสิตมากกว่า ๒,๑๐๐ คน