Previous
Next

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมอื่นๆ

Friday Talk

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Friday Talk ครั้งที่ 1/2566

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Friday Talk ครั้งที่ 1/2566 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัย ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Friday Talk ครั้งที่ 2/2564

สำนักหอสมุด กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Friday Talk ครั้งที่ 2/2566 ขั้นตอนการดำเนินการและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินล่วงเวลา (OT) โดยนางรัชนี เจริญวารี