Previous
Next

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

สำนักหอสมุด จัดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดยวิทยากร ดร.ธนพล  พุกเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 ของสำนักหอสมุด ให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

สำนักหอสมุด จัดฝึกอบรม เรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริการของสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย
     1. รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ ประธานกรรมการ
          (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ)
       2. ดร.นิสรา  คำมณี กรรมการ
          (หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
       3. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติษฎา ภูมิเพ็ง กรรมการ
          (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
       4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม กรรมการฝึกประสบการณ์
          (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา)

โดยมีอาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารและบุคลากรร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งนี้ สำนักหอสมุดจะนำคำแนะนำจากท่านคณะกรรมการมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Friday Talk

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Friday Talk ครั้งที่ 1/2564

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Friday Talk ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้ (ฺBUU Library Learn & Share) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการสารสนเทศของสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Friday Talk ครั้งที่ 2/2564

สำนักหอสมุด กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Friday Talk ครั้งที่ 2/2564 ภายใต้โครงการจัดการความรู้ (BUU Library Learn & Share) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และค้นหา แนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการสารสนเทศของสำนักหอสมุด ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom