โรงพยาบาลชลบุรี

        จังหวัดชลบุรี เริ่มมีโรงพยาบาลมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2462 อำมาตย์เอกพระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ) ข้าหลวงจังหวัดชลบุรีสมัยนั้น ร่วมด้วย
นายแพทย์ขุนอินทวราคม ได้ เริ่มจัดการก่อตั้งโรงพยาบาลขึ้น ณ ที่ดินชายทะเล ห่างจากที่ตั้งศาลากลาง ปัจจุบันประมาณ 800 เมตร เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว
และใช้ชื่อโรงพยาบาลว่า ”โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี” สังกัดสุขาภิบาล มีนายแพทย์ขุนอินวราคม เป็นผู้ดำเนินงาน ระหว่างพุทธศักราช 2462-2471 จึงปลี่ยนเป็นนายแพทย์สง่า วิชพันธ์

        พุทธศักราช 2478 ได้มีการเปลี่ยนแปลงปกครองท้องถิ่นโดยการจัดให้มีเทศบาลโรงพยาบาลชลบุรี จึง ได้ย้ายมาสังกัด เทศบาลเมืองชลบุรี โดย
มีนายแพทย์สง่า วิชพันธ์ เป็นนายแพทย์ผู้ปกครอง ด้วยเหตุที่โรงพยาบาล ตั้งอยู่ในที่น้ำท่วมถึงอาคารต่างๆ ซึ่งเป็นไม้จึงทรุดโทรมเร็ว การซ่อมแซมอาคาร
หรือขยายอาคารทำได้ลำบากมากจึงจำเป็นต้องย้ายโรงพยาบาลไปอยู่ที่เหมาะสมกว่า

        พุทธศักราช 2483 นายแพทย์สง่า วิชพันธ์, หลวงบำรุงราชนิยม (สูญ สิงคาลวณิช) นายกเทศมนตรีและพระยาบุรีรักษ์เวชการ อธิบดีกรมสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันพิจารณาจัดย้ายโรงพยาบาลจากที่ตั้งเดิม และจัดซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน

ข้อมูลจาก: Anon Saardratt