เกี่ยวกับเรา

             ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออก มีขอบเขตความรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นดิจิทัล และสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบดิจิทัลที่เกี่ยวกับ ๘ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออก นอกเหนือกจากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (Web OPAC) และฐานข้อมูลเว็บไซต์ภาคตะวันออก และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และแบ่งปันสารสนเทศท้องถิ่นภาคตะวันออก

 

วัตถุประสงค์
        ๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจโดยทั่วไป
        ๒. เพื่อสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
        ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด
        ๔. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวกับภาคตะวันออกทั้งหมด

ขอบเขตของข้อมูล
         เผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออก ในรูปแบบดิจิทัลที่เกี่ยวกับ ๘ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี
และฉะเชิงเทรา

หลักการดำเนินงาน
จัดสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลภาคตะวันออก โดยเน้นให้สามารถค้นข้อมูลได้ด้วยระบบเครือข่าย

ติดต่อได้ที่
งานข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออก

สำนักหอสมุด ชั้น ๑ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
โทร ๐๓๘-๑๐๒๔๘๒  โทรสาร ๐๓๘-๓๙๐๐๔๙

ผู้พัฒนาเว็บไซต์: นายเฉลิมเกียรติ ดีสม
chain_d@hotmail.com
โทร ๐๓๘-๑๐๒๔๘๗
ผู้รับผิดชอบ: นางสมหญิง เจียสารัมย์
somying@buu.ac.th

โทร ๐๓๘-๑๐๒๔๘๒