ข้อมูลภาคตะวันออก

         ข้อมูลภาคตะวันออก หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา
การท่องเที่ยว สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจท้องถิ่น สังคม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯลฯ เป็นข้อมูลในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ๘ จังหวัด
ภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว และตราด ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำการรวบรวมข้อมูล
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นดิจิทัล