จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

อาคารหลังนี้ สร้างโดยพระยาตรังคภูมาภิบาลสมุหเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2452