hamilelik belirtileri

gebelik hesaplama

doktor yorumları

randevu

psikologlar

kadın doğum doktorları

çocuk doktorları

บุคลากรสำนักหอสมุด

Hammarat
อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
e-mail : hemmarat@go.buu.ac.th
mobile : 092-989-2993
Tel : 0-3810-2499
watcharepron
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
e-mail : kunsanon@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481
nittaya
นางนิตยา ปานเพชร
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
e-mail : comvutic@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
sommai
นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
e-mail : sommay@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2460
Toon
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายยกระดับคุณภาพการบริการ
e-mail : kanjanapichit@hotmail.com
Tel : 0-3810-2490
Dee
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร
e-mail : supawadeep@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
Arunya
นางอรัญญา บำเพ็ญแพทย์
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
e-mail : aranya@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2460
nittaya
นางนิตยา ปานเพชร
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและคลังปัญญา
e-mail : comvutic@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
Daw
นางวงเดือน เจริญ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้
e-mail : wongduen@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
watcharepron
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
e-mail : kunsanon@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481

สำนักงานผู้อำนวยการ

Arunya
นางอรัญญา บำเพ็ญแพทย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

aranya@go.buu.ac.th
Tel: 0-3810-2495
Nong
นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
e-mail : kamonnate@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2466
sommai
นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
e-mail : sommay@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2460
Gann
นางรัชนี เจริญวารี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
e-mail : ratchaesingthong@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2466
Nui
นางสาวรสสุคนธ์ บุญมาก
นักวิชาการพัสดุ
e-mail : rossukon@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2493
Jar
นางสาวอัญชสา ขำอยู่​
บุคลากร
e-mail : aunchasa@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2495​
Louie
นายพินิจ หงษ์ศิริมงคล
พนักงานขับรถยนต์
e-mail : pinitbuu@hotmail.com
Tel : 0-3810-2494
tong
นายธนกรณ์ จินดารักษ์
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
e-mail : thanakorn.ji@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2465

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและคลังปัญญา

nittaya
นางนิตยา ปานเพชร

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและคลังปัญญา

e-mail : comvutic@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
watcharepron
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : kunsanon@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481
russamee
นางรัศมี ปานดิษฐ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

e-mail : russamee@buu.ac.th
Boon
นางสิริกร งามสำเร็จ
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : sirigorn@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
Gik
นางสาวธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : thunyaluck@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
Nil
นางสาวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : nilubonr@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2492
Nok
นางสาวสุนันท์ วิหครัตน์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : sunun20131@gmail.com
Tel : 0-3810-2485
Ream
นางตุลญา รวิชญานนท์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : weeraya@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2485
aoy
นางสาวอรทัย นาสวน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : orathai_na@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2463
park
นายภาคภูมิ มาตรทอง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : parkpoom@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481
Prapasri
นางสาวประภาศรี เสือหลง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : prapasri@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481
sand
นางสาวสุกานดา ปลื้มจิตต์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : sukanda1987@gmail.com
Tel : 0-3810-2466
Tik
นางจิตติมา พลิคามินทร์
แม่บ้าน
e-mail :
Tel : 0-3810-2494
Pekai
นางไพรศรี อารมณ์ชื่น
แม่บ้าน
e-mail : prisee.a@gmail.com
Tel : 0-3810-2479

ฝ่ายบริการสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้

Daw
นางวงเดือน เจริญ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้
e-mail : wongduen@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
Pom
นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : urarin@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
Toon
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต

บรรณารักษ์ชำนาญการ

e-mail : kanjanapichit@hotmail.com
Tel : 0-3810-2490
Dee
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : supawadeep@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
A
นางฐิติชญาน์ ทวนดิลก
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : thitichaya@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
Nice
นางสาวอังศุรัตน์ ระยา
นักเอกสารสนเทศ​
e-mail : augsurat.ra@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
amp
นางสาวรัชธิชา เศรษฐีพ่อค้า
ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ
e-mail : ratticha.se@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
bee
นางสาวจารุวรรณ นาคสุริวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : beejaruwan@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2474
Sawai_02
นายไสว ไชยศรี
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : sawai@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2473
Yo
นายศักดิ์สิงห์ งามสง่า
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : saksing49@hotmail.com
Tel : 0-3810-2491
Joye
นายสมบูรณ์ ศรีพรหม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : somboon03@gmail.com
Tel : 0-3810-2491
Aoy
นางสาวนภัสนันท์ เปลี่ยนขำ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : w_asana@live.com
Tel : 0-3810-2476
Meay
นางสาวรัตยา จรสมาน
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร
e-mail : rattaya_3m@hotmail.com
Tel : 0-3810-2476
Jeeb
นางสาววนิดา ศรีนามาตย์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : wanida_srinamat@hotmail.com
Tel : 0-3810-2474
Noi
นางสาวอรุณี สังข์นวม
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
e-mail : noi-13@hotmail.com
Tel : 0-3810-2491
Saipin
นางสายพิณ ธนกุลชน
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
e-mail : saipin@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2491
PeeTar_02
นางสาวขวัญตา สันติกุล
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
e-mail : kwantas@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2488

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

watcharepron
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

e-mail : kunsanon@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

e-mail : chalermkiat@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2487
Ying
นางสมหญิง เจียสารัมย์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : somying@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482
pawares
นายปวเรศ นวลแก้ว

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

e-mail : pawaresn@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2468
Tam
นายกุญช์พิสิฎฐ์ นาคสุวรรณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
e-mail : kunphisit@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2468
Green
นางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-mail : Green.021@hotmail.com
Tel : 0-3810-2460
Mod
นางอ่อนศรี แสนโคก
บรรณารักษ์
e-mail : ornsris@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482
nuch
นางสาวชมพูนุช นาคสุริวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : chompunuch@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2468
Dam
จักรพันธุ์ ชื่นภิรมย์
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
e-mail : jakkaphan@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482

jinekolog

yumurtlama hesaplama

hamilelik belirtileri

erkek isimleri

kız isimleri

hafta hafta gebelik

vajina daraltma ameliyatı

genital estetik

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า