hamilelik belirtileri

gebelik hesaplama

doktor yorumları

randevu

psikologlar

kadın doğum doktorları

çocuk doktorları

งานวิจัยสำนักหอสมุด

ประกาศทุนวิจัย

ลำดับที่ชื่อทุนเกณฑ์การขอรับทุนใบสมัครขอรับทุน
1เรื่อง หลักเกณฑ์อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยประเภทเงินรายได้จากส่วนงาน สํานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๖๕
Download
-
2ประกาศสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๙/๒๕๖๕ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ส้วนงาน เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห้งการเรียนรู้ประจํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕Download
-
3ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๑๐/๒๕๖๕ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒)Download
-
4ประกาศ-หลักเกณฑ์-อัตรา-และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนDownload
-
5ประกาศ-ทุนอุดหนุการวิจัย-ประเภทเงินรายได้ส่วนงาน-เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมDownload
Download
6ประกาศ-ทุนอุดหนุนการวิจัย-ประเภทเงินรายได้ส่วนงาน-เพื่อส่งเสริมการวิจัยสถาบันDownload
Download
7ประกาศ-ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่๒)Download
Download
8ประกาศ-ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔Download
Download
9ประกาศlสำนักหอสมมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๐๕/๒๕๖๔ เรื่องผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ส่วนงานเพื่อส่งเสริมการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ Download
10ประกาศสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)Download
11ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๑๑/๒๕๖๔ เรื่องผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ส่วนงานเพื่อส่งเสริมการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔Download
12ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๑๖/๒๕๖๔ เรื่องผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ส่วนงานเพื่อส่งเสริมการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔Download
13เรื่อง หลักเกณฑ์อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยประเภทเงินรายได้จากส่วนงาน สํานักหอสมุด พ.ศ. ๒๕๖๕
Download
14เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ส่วนงานเพื่อส่งเสริมการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖Download
15เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖Download
16เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Download
17เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๒)
Download
18เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการวิจัยสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๒)Download
19เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ส่วนงาน เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๒)
Download
20เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณDownload
21เรื่องเงินรางวัลสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการDownload
22แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)Download

ข่าววิจัยและนวัตกรรม

jinekolog

yumurtlama hesaplama

hamilelik belirtileri

erkek isimleri

kız isimleri

hafta hafta gebelik

vajina daraltma ameliyatı

genital estetik

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า