ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

         ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  ทำหน้าที่จัดหาหนังสือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน  การศึกษาค้นคว้า วิจัย ครอบคลุมหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังจัดหาหนังสือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ คณาจารย์  นิสิต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนสาธิต ประชาชน และเยาวชนทั่วไป รวมทั้งดำเนินงานบำรุงรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกด้วย  โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้

 1. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยวิธีการจัดซื้อ ได้แก่ หนังสือ สื่อโสตทัศน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 2. งานสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
 3. งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
 4. งานหนังสือบริจาค
 5. งานบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

 1. เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ สื่อโสตทัศน์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

1. งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

 1. ควบคุมการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ ควบคุมความซ้ำซ้อนของการจัดซื้อ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
 2. คัดเลือกหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จะสั่งซื้อและตรวจสอบก่อนการสั่งซื้ออย่างละเอียด แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้เสนอแนะทราบ
 3. คัดเลือกตัวแทนจำหน่ายเพื่อการสั่งซื้อ พิจารณาเปรียบเทียบราคา ดำเนินการสั่งซื้อ ติดตาม ทวงถาม ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศกับใบส่งของ ส่งเอกสารการจัดซื้อให้งานพัสดุ
 4. ศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ จัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบสถิติที่เกี่ยวข้องของงาน เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

การจัดซื้อหนังสือ

 1. หนังสือที่จะได้รับการจัดซื้อ ได้แก่ หนังสือที่ยังไม่มีให้บริการในสํานักหอสมุด หรือมีให้บริการแต่มีจํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้
 2. การสั่งซื้อหนังสือที่ไมม่ีจําหน่ายในประเทศ ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศนั้น จะใช้เวลาดําเนินการประมาณ 2 – 4 เดือน ฉะนั้นควรเสนอแนะให้จัดซื้อล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควร
 3. จํานวนหนังสือที่จะจัดซื้อเพื่อให้บริการในสำนักหอสมุดจะเป็นไปตามความเหมาะสม ตามเกณฑ์ทั่วไปดังนี้
 • หนังสือตําราเรียนหรืออ่านประกอบทางด้านวิชาการ จัดซื้อจํานวน 2-5 เล่ม/ ชื่อเรื่อง
 • หนังสือภาษาไทยประเภทสารคดี บันเทิงคดี หนังสืออ่านประกอบ จัดซื้อจํานวน 1-2 เล่ม/ ชื่อเรื่อง
 • หนังสือภาษาไทยประเภททั่วไป จัดซื้อจํานวน 1-3 เล่ม/ ชื่อเรื่อง
 • หนังสือภาษาต่างประเทศ จัดซื้อจํานวน 1-2 เล่ม/ ชื่อเรื่อง

การเสนอแนะหนังสือ

 1. อาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เสนอแนะรายชื่อหนังสือให้สํานักหอสมุดจัดหาได้ตามความต้องการ
 2. เสนอแนะการสั่งซื้อหนังสือได้ที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด หรือผ่านทาง Web Page ของสํานักหอสมุด ในหัวข้อ SERVICES คอลัมภ์ E-form หัวข้อ บริการเสนอแนะให้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (Book Suggestion for Purchase)
 3. การเสนอแนะเพื่อสั่งซื้อหนังสือทุกครั้ง โปรดแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อ หน่วยงานที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการติดต่อแจ้งผลการสั่งซื้อ

2. งานสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

ฐานข้อมูลหนังสือ วิทยานิพนธ์ หนังสือบริจาค และสื่อโสตทัศน์

 1. ตรวจสอบความซ้ำของหนังสือ วิทยานิพนธ์ หนังสือบริจาค และสื่อโสตทัศน์กับฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WaLai AutoLib
 2. สร้างระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือ วิทยานิพนธ์ หนังสือบริจาค และสื่อโสตทัศน์

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 1. ประสานงานกับสำนักพิมพ์/ บริษัท เพื่อขอข้อมูล Marc Record ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนนำเข้าฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ WaLai AutoLib
 2. ตรวจสอบความซ้ำ/สร้างและปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมวิเคราะห์หมวดหมู่ หัวเรื่อง และตรวจสอบการเข้าถึง Full Text
 3. นำข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบฐานข้อมูลห้องสมุด

3. งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ

 1. การลงทะเบียนหนังสือ ประทับตราแสดงความเป็นเจ้าของ
 2. งานสแกนปกหนังสือ เพื่อนำเข้าระบบฐานข้อมูลห้องสมุด
 3. จัดทำรายชื่อหนังสือ วิทยานิพนธ์ หนังสือบริจาค และสื่อโสตทัศน์ เพื่อส่งฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสานเทศ

4. งานหนังสือบริจาค

           หนังสือบริจาค หมายถึง หนังสืออภินันทนาการ หรือหนังสือได้เปล่าที่สำนักหอสมุดได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐ และเอกชน หรือบุคคลต่าง ๆ ที่มอบให้ยังสำนักหอสมุด โดยผ่านกระบวนการขั้นตอนการรับหนังสือบริจาค

การดำเนินงานในการรับหนังสือบริจาค

 1. สํานักหอสมุดจะรับหนังสือบริจาคที่ไม่มีเงื่อนไขในการบริจาค
 2. เมื่อทางสำนักหอสมุดได้รับหนังสือบริจาคแล้ว สำนักงานผู้อำนวยการจะดำเนินการทำหนังสือตอบขอบคุณ ตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ไว้
 3. หนังสือบริจาคที่ได้รับทั้งจากหน่วยงานหรือส่วนบุคคล บรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้บริการในสำนักหอสมุด จํานวน 1-3 เล่ม / ชื่อเรื่อง หากได้รับหนังสือแต่ละชื่อมีจํานวนมากเกินความต้องการ รวมทั้งระดับ สาขา เนื้อหา ของหนังสือ ไม่เหมาะสมในการให้บริการในสํานักหอสมุด จะทําการคัดเลือกเพื่อบริจาคให้กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ต่อไป
 4. ให้ผู้บริจาคหนังสือ กรอกแบบฟอร์มรายการของหนังสือที่จะบริจาคและจำนวนเล่ม แนบกับหนังสือที่บริจาคไว้
 5. ในกรณีที่ผู้บริจาคโทรศัพท์เพื่อติดต่อมอบหนังสือบริจาคให้สำนักหอสมุด ให้แจ้งข้อมูลการรับหนังสือบริจาค โดยขอรับหนังสือที่เป็นปีย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยกเว้นหนังสือด้านประวัติศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับภาคตะวันออก หนังสือได้รับรางวัล

แนวปฏิบัติในการรับหนังสือบริจาค

 1. สำนักหอสมุด รับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีสภาพใหม่ พร้อมใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และเป็นปีย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
 2. สำนักหอสมุด ไม่รับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีสภาพชำรุด กระดาษเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขาด บวม หรือขึ้นรา จนไม่สามารถใช้งานได้ มีรอยการขีดเขียน จดบันทึก เน้นข้อความ และเอกสารทำสำเนา

“หนังสือและสื่อการเรียนรู้ทุกรายการที่นำมาบริจาค ทางสำนักหอสมุดจะถือเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรม
และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า”

ช่องทางรับหนังสือบริจาค

ให้ผู้บริจาคหนังสือ กรอกแบบฟอร์มรับหนังสือบริจาคและแนบไว้กับหนังสือที่บริจาค

 1. ในเวลาราชการ ติดต่อที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 038-102483
 2. นอกเวลาราชการ ติดต่อที่งานบริการยืม-คืน ชั้น 2 โทร. 038-102475

5. งานบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

          งานบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ทำหน้าที่บำรุงรักษาหนังสือให้มีสภาพดี เหมาะสมกับ การให้บริการในสำนักหอสมุดซึ่งมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นหนังสือทุกเล่มจำเป็นต้องได้รับ การบำรุงรักษาเพื่อให้มีสภาพรูปเล่มที่มั่นคงแข็งแรง มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า