ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ทำหน้าที่คัดเลือก จัดหาหนังสือจากภายในและต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพารวมทั้งดำเนินงานบำรุงรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกด้วย

งานพัฒนาทรัพยากร

งานบำรุงหนังสือ

บริการ

1. บริการหนังสือด่วน

(หนังสือใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของงานพัฒนาทรัพยากร)
หนังสือสืบค้นได้จาก OPAC (การสืบค้นจากคอมพิวเตอร์) ในช่องสถานะของหนังสือระบุว่า  กำลังดำเนินการ  ผู้ใช้สามารถขอรับบริการหนังสือชื่อเรื่องนั้น ๆ ได้จากฝ่ายวางแผนและพัฒนาทรัพยากร ห้อง 109 ชั้น 1 สำนักหอสมุด โดยทางฝ่ายจะให้บริการหนังสือด่วนแก่ผู้ใช้บริการทันทีที่ได้รับแบบคำร้องขอใช้หนังสือด่วน ซึ่งขอรับบริการคำร้องดังกล่าวได้จากเคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2

2. บริการหนังสือด่วน

(หนังสือชำรุด อยู่ในระหว่างการซ่อมของงานบำรุงรักษาหนังสือ)
หนังสือที่สืบค้นจาก OPAC ระบุสถานะของหนังสือว่า อยู่ระหว่างการซ่อม  หากผู้ใช้ต้องการ สามารถขอรับบริการหนังสือเล่มนั้น ๆ ได้จากฝ่ายวางแผนและพัฒนาทรัพยากร ห้อง 109 ชั้น 1 สำนักหอสมุด โดยยืนแบบคำร้องขอรับบริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2

3. บริการรับการเสนอแนะจัดหาหนังสือ