hamilelik belirtileri

gebelik hesaplama

doktor yorumları

randevu

psikologlar

kadın doğum doktorları

çocuk doktorları

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและคลังปัญญา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

             มีหน้าที่ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  งานสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศงานวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ และงานบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

 1.  เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 3. เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

โดยวิธีการจัดซื้อ ได้แก่ หนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย ครอบคลุมหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการดังนี้

 1. ควบคุมการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
 2. คัดเลือกหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จะสั่งซื้อและตรวจสอบก่อนการสั่งซื้ออย่างละเอียด แจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้เสนอแนะทราบ
 3. การบอกรับเป็นสมาชิกวารสาร จากบริษัท หน่วยงาน องค์กร สำนักพิมพ์ หรือบริษัทตัวแทน ทั้งในและต่างประเทศ
 4. เลือกตัวแทนจำหน่ายเพื่อการสั่งซื้อ พิจารณาเปรียบเทียบราคา ดำเนินการสั่งซื้อ ติดตาม ทวงถาม ตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศกับใบส่งของ ส่งเอกสารการจัดซื้อให้งานพัสดุ
 5. ศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ จัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบสถิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

การจัดซื้อหนังสือ

 1. หนังสือที่จะได้รับการจัดซื้อ ได้แก่ หนังสือที่ยังไม่มีให้บริการในสํานักหอสมุด หรือมีให้บริการแต่มีจํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้
 2. การสั่งซื้อหนังสือที่ไมม่ีจําหน่ายในประเทศ ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศนั้น จะใช้เวลาดําเนินการประมาณ 2 – 4 เดือน ฉะนั้นควรเสนอแนะให้จัดซื้อล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควร
 3. จํานวนหนังสือที่จะจัดซื้อเพื่อให้บริการในสำนักหอสมุดจะเป็นไปตามความเหมาะสม ตามเกณฑ์ทั่วไปดังนี้
  • หนังสือตําราเรียนหรืออ่านประกอบทางด้านวิชาการ จัดซื้อจํานวน 2-3 เล่ม/ ชื่อเรื่อง
  • หนังสือภาษาไทยประเภทสารคดี บันเทิงคดี หนังสืออ่านประกอบ จัดซื้อจํานวน 1-2 เล่ม/ ชื่อเรื่อง
  • หนังสือภาษาไทยประเภททั่วไป จัดซื้อจํานวน 1-2 เล่ม/ ชื่อเรื่อง
  • หนังสือภาษาต่างประเทศ จัดซื้อจํานวน 1 เล่ม/ ชื่อเรื่อง

การเสนอแนะหนังสือ

อาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา มีสิทธิ์เสนอแนะรายชื่อหนังสือให้สํานักหอสมุดจัดหาได้ตามความต้องการ โดยเสนอแนะการสั่งซื้อหนังสือผ่านทาง Web Page ของสํานักหอสมุด ในหัวข้อ SERVICES คอลัมภ์ E-form หัวข้อ บริการเสนอแนะให้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ (Book Suggestion for Purchase)

งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ

 1. การลงทะเบียนหนังสือ ประทับตราแสดงความเป็นเจ้าของ
 2. งานสแกนปกหนังสือ เพื่อนำเข้าระบบฐานข้อมูลห้องสมุด
 3. การเสริมปกหนังสือใหม่

งานหนังสือบริจาค

หนังสือบริจาค หมายถึง หนังสืออภินันทนาการ หรือหนังสือได้เปล่าที่สำนักหอสมุดได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐ และเอกชน หรือบุคคลต่าง ๆ ที่มอบให้ยังสำนักหอสมุด โดยผ่านกระบวนการขั้นตอนการรับหนังสือบริจาค

การดำเนินงานในการรับหนังสือบริจาค

 1. สํานักหอสมุดจะรับหนังสือบริจาคที่ไม่มีเงื่อนไขในการบริจาค
 2. สำนักงานผู้อำนวยการจะดำเนินการทำหนังสือตอบขอบคุณ ตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ไว้
 3. หนังสือบริจาคที่ได้รับทั้งจากหน่วยงานหรือส่วนบุคคล บรรณารักษ์จะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้บริการในสำนักหอสมุด จํานวน 1-2 เล่ม/ ชื่อเรื่อง หากได้รับหนังสือแต่ละชื่อมีจํานวนมากเกินความต้องการ รวมทั้งระดับ สาขา เนื้อหา ของหนังสือ ไม่เหมาะสมในการให้บริการในสํานักหอสมุด จะทําการคัดเลือกเพื่อบริจาคให้กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ต่อไป
 4. หนังสือบริจาคให้สำนักหอสมุด จะขอรับหนังสือที่เป็นปีย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยกเว้นหนังสือด้านประวัติศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับภาคตะวันออก หนังสือได้รับรางวัล
 5. สำนักหอสมุด ไม่รับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีสภาพชำรุด กระดาษเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ขาดบวม หรือขึ้นรา จนไม่สามารถใช้งานได้ มีรอยการขีดเขียน จดบันทึก เน้นข้อความ และเอกสารทำสำเนา

งานสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

ฐานข้อมูลหนังสือ วิทยานิพนธ์ หนังสือบริจาค และสื่อโสตทัศน์

 1. ตรวจสอบความซ้ำของหนังสือ วิทยานิพนธ์ หนังสือบริจาค และสื่อโสตทัศน์กับฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WaLai AutoLib Ultimate
 2. สร้างระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือ วิทยานิพนธ์ หนังสือบริจาค และสื่อโสตทัศน์

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 1. ประสานงานกับสำนักพิมพ์/ บริษัท เพื่อขอข้อมูล Marc Record ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนนำเข้าฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ WaLai AutoLib Ultimate
 2. ตรวจสอบความซ้ำ/สร้างและปรับปรุงระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมวิเคราะห์หมวดหมู่ หัวเรื่อง และตรวจสอบการเข้าถึง Full Text
 3. นำข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบฐานข้อมูลห้องสมุด

งานวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

 1. วิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือแต่ละรายการ และกำหนดเลขหมู่ให้ตรงกับเนื้อหาพร้อมทั้งกำหนด หัวเรื่องโดยใช้คู่มือประกอบ
 2. วิเคราะห์หัวเรื่องและกำหนดเลขหมู่วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์/ภาคนิพนธ์
 3. ลงรายการบรรณานุกรมแบบ AACR2 และ MARC21
 4. บันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ วิทยานิพนธ์ ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ หัวเรื่อง และข้อมูลอื่นๆ ตามรูปแบบมาตรฐานการลงรายการในระบบ WaLai AutoLib Ultimate
 5. งานตรวจสอบ Authority ของฐานข้อมูล
 6. การสร้างบรรณานุกรมวารสาร และการวิเคราะห์บทความวารสาร

งานเตรียมหนังสือก่อนออกบริการ

 1. พิมพ์สัน ติดสัน ตามเลขเรียกหนังสือ
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือกับสันหนังสือ
 3. นำหนังสือส่งฝ่ายบริการสารสนเทศฯ เพื่อออกให้บริการ

บริการหนังสือด่วน

หนังสือใหม่ที่รอการวิเคราะห์หมวดหมู่ ซึ่งมีทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่จัดซื้อเข้ามาให้บริการในสำนักหอสมุด ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้จาก Web Opac และขอใช้บริการได้โดยกรอกแบบฟอร์มที่ E-form หน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด

งานบำรุงรักษาทรัพยากร

 งานบํารุงรักษาทรัพยากร ทําหน้าที่บํารุงรักษาหนังสือให้มีสภาพดีเหมาะสมกับการให้บริการในห้องสมุดซึ่งมีผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมาก ดังนั้นหนังสือทุกเล่มจําเป็นต้องได้รับการบํารุงรักษาเพื่อให้มีสภาพรูปเล่ม ที่มั่นคงแข็งแรง มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น โดยงานบํารุงรักษาทรัพยากร มีนโยบายในการดําเนินงานดังนี้คือ

 1. หนังสือทุกเล่มที่รับเข้ามาใหม่ในห้องสมุดก่อนจะทําการจัดหมวดหมู่เพื่อนําส่งขึ้นชั้นให้บริการนั้น จะต้องผ่านกระบวนการคัดแยกตามประเภทของปก และประเภทของสิ่งพิมพ์กล่าวคือจะคัดแยกหนังสือออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ หนังสือปกแข็ง หนังสือปกอ่อน และวิทยานิพนธ์ (ฉบับสําเนา) หนังสือปกแข็งจะคัดแยกและนําส่งฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือปกอ่อนจะทําการเสริมปกแข็ง และวิทยานิพนธ์ฉบับสําเนาจะทําการเย็บเล่มและเข้าปกแข็ง
 2. หนังสือที่ออกให้บริการในห้องสมุดแล้วชํารุด ส่วนงานให้บริการผู้ใช้จะรวบรวมส่งให้งานบํารุงรักษาหนังสือดําเนินการรับมาทําความสะอาดและคัดแยกประเภทการซ่อม โดยจําแนกการซ่อมออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การซ่อมแบบสมบูรณ์ (Full repair) การซ่อมกึ่งสมบูรณ์ (Half repair) การซ่อมบางส่วน (Partial repair) และการเย็บเล่มเข้าปกแข็ง (binding) กระบวนการนี้รวมถึงการจัดทําป้ายอักษรชื่อเรื่องของหนังสือและแถบรหัสเลขเรียกหนังสือ เพื่อความสมบูรณ์ในการขึ้นชั้นให้บริการอีกครั้งหนึ่งของหนังสือด้วย
 3. การรับหนังสือชํารุดจากส่วนให้บริการผู้ใช้จะต้องตรวจสอบเอกสารนําส่งซึ่งแนบมาให้ถูกต้องตรงกัน เมื่อมีรายการใดไม่ถูกต้องจะทําการทักท้วงและนําเอกสารส่งคืนเพื่อตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องตรงกับจํานวนและรายการหนังสือที่ได้รับจริงทุกครั้ง และเมื่องานบํารุงรักษาหนังสือ ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนําหนังสือส่งคืนส่วนให้บริการผู้ใช้ครบถ้วนตามจํานวนที่ได้รับ
 4. สําหรับหนังสือที่ถูกส่งมารับการบํารุงรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีใด จะเป็นหนังสือใหม่แรกรับ หรือหนังสือเก่าออกให้บริการแล้วชํารุดส่งซ่อมก็ตาม เมื่อมีผู้ใช้บริการต้องการใช้ด่วน งานบํารุงรักษาหนังสือจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงหลังจากได้รับคําร้องขอ โดยร้องขอไม่เกิน เวลา 14.00 น. ของวันทําการปกติ หากได้รับแจ้งหลังจากเวลานี้ผู้ใช้บริการจะได้รับหนังสือในอีก 1 วัน ถัดมา
 5. วัสดุที่ใช้ในการบํารุงรักษาหนังสือจะเป็นไปด้วยความประหยัดตามวิธีการในการบํารุงรักษาแต่ละวิธีซึ่งแตกต่างกันไป โดยหากวัสดุเดิมของหนังสือยังใช้ได้จะยังคงใช้เป็นส่วนสําคัญในการบํารุงรักษา ไม่ว่าจะเป็นการซ่อม การเสริมปกแข็ง หรือการเข้าปกเย็บเล่มใหม่ก็ตาม

jinekolog

yumurtlama hesaplama

hamilelik belirtileri

erkek isimleri

kız isimleri

hafta hafta gebelik

vajina daraltma ameliyatı

genital estetik

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า