ติดต่อเรา​

  • ติดต่อห้องสมุด

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา. 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20131

  • 0-3810-2460, 0-3810-2465
  • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 0-3810-2475
  • บริการยืม 0-3810-2476-7
  • บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 0-3810-2492
  • บริการสื่อโสตทัศน์และอินเทอร์เน็ต 0-3810-2468
  • สำนักงานผู้อำนวยการ 0-3810-2460, 0-3810-2465
  • สายด่วนผู้อำนวยการ 08-1863-7097
  • library@buu.ac.th