hamilelik belirtileri

gebelik hesaplama

doktor yorumları

randevu

psikologlar

kadın doğum doktorları

çocuk doktorları

ระเบียบการใช้บริการ

บริการยืม-คืน

สมาชิกสามารถยืมต่อออนไลน์ด้วยตนเองผ่านระบบสมาชิก (Parton) จาก WEB OPAC โดยสามารถยืมต่อผ่านทางออนไลน์ได้เพียง 1 ครั้ง ภายในระยะเวลากำหนดส่ง โดยมีอัตราการยืมตามประเภทสมาชิก ดังนี้

ประเภทสื่อ
ประเภทสมาชิก
จำนวน
(เล่ม/ชิ้น)
ระยะเวลาวัน
ค่าปรับ(บาท,รายการ,วัน)
หนังสือ/วิทยานิพนธ์
นิสิตระดับปริญญาตรี
15
10
5
นิสิตบัญฑิตศึกษา
30
10
ข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้าง
15
10
อาจารย์และนักวิจัย
30
30
สมาชิกสมทบ
3
10
สื่อโสตทัศน์
สมาชิกทุกประเภท
3
10
วารสารฉบับล่วงเวลา
สมาชิกทุกประเภท
3
3

หากวัสดุของสำนักหอสมุดที่ยืมชำรุดเสียหายหรือสูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหาย ดังนี้

รายการ
ค่าบริการและค่าเสียหาย/ เล่ม
1. หนังสือ/ วิทยานิพนธ์/ วารสาร ภาษาไทย ที่ไม่ปรากฎราคา คิดหน้าละ 2 บาท และชำระค่าดำเนินการเล่มละ 150 บาท
2. หนังสือ/ วิทยานิพนธ์/ วารสาร ภาษาต่างประเทศ ที่ไม่ปรากฎราคา คิดหน้าละ 3 บาท และชำระค่าดำเนินการเล่มละ 150 บาท
3. หนังสือ/วารสาร ที่ปรากฎราคา

ให้ซื้อใหม่ โดยเป็นชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งคนเดียวกัน

หากไม่มีปีพิมพ์เดิม ให้ซื้อปีพิมพ์ใหม่กว่ามาใช้คืนได้

หรือชดใช้เป็นเงิน 3 เท่าของราคาหนังสือ/ วารสาร

และชำระค่าดำเนินการเล่มละ 150 บาท

4. หนังสือที่มีคุณค่าหรือหายาก ซึ่งไม่สามารถทำสำเนาหรือหาทดแทนได้  ใช้การประเมินราคา   โดยสำนักหอสมุด และชำระค่าดำเนินการเล่มละ 150 บาท

งานบริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room)

สํานักหอสมุดได้จัดให้มีบริการห้องค้นคว้ากลุ่ม เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ใช้พื้นที่ในการศึกษา ค้นคว้า และสนทนาทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ 

ผู้มีสิทธิรับบริการ                

นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็นสมาชิกห้องสมุด 

การรับบริการ

 1. ให้บริการเฉพาะนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น
 2. ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชีผู้ใช้ (account) ของเครือข่าย BUU เท่านั้น
  * กรณีถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้สามารถติดต่อขอรับบัญชีผู้ใช้ได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ห้อง 101 ในวันเวลาราชการ โดยสามารถรอรับ Account ได้ทันที
 3. ผู้ใช้บริการสามารถจองได้จากหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดที่ http://www.lib.buu.ac.th/ โดยจองล่วงหน้าได้ 7 วัน และไม่เกิน 2 ชั่วโมง ตลอดเวลาเปิดทำการของสำนักหอสมุด
 4. ผู้ใช้จะต้องทำการยืนยันการใช้ห้องที่จองไว้และติดต่อขอรับกุญแจห้องที่ เคาน์เตอร์บริการ แต่ละชั้นของห้องที่จองไว้ ภายใน 15 นาทีของเวลานั้น ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ และ
  ระบบจะเก็บรายชื่อไว้ในบัญชีผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ เมื่อครบ 3 ครั้งจะถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องค้นคว้ากลุ่มเป็นเวลา 7 วัน
 5. ห้องค้นคว้ากลุ่ม สามารถเข้าใช้ได้ต้องมีจำนวนผู้ใช้ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ยกเว้น ห้อง 604, ห้อง 605และห้อง Mini Home Theater ต้องมีจำนวนผู้ใช้งานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
 6. กรณีทำกุญแจห้องหาย จะต้องเสียค่าปรับดอกละ 100 บาท
 7. ไม่ส่งเสียงดังหรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้ใช้ท่านอื่น
 8. กรณีที่มีการทำผิดระเบียบ เจ้าหน้าที่สามารถตัดสิทธิ์การใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่มได้ตามความเหมาะสม

เวลาเปิด-ปิด การให้บริการของสำนักหอสมุด

ภาคเรียน
วัน
เวลา
ปกติ
วันจันทร์-วันศุกร์
08.00 – 18.30 น.
ปกติ
วันเสาร์ – อาทิตย์
09.00 – 17.00 น.
ฤดูร้อน
วันจันทร์- วันศุกร์
08.00 – 18.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์
09.00 – 17.00 น.
ปิดภาคเรียน
วันจันทร์- วันอาทิตย์
08.00 – 16.30 น.

การใช้บริการตู้ฝากสิ่งของที่กำหนดรหัสด้วยตนเองของสำนักหอสมุด

การใช้บริการตู้ฝากสิ่งของที่กำหนดรหัสด้วยตนเอง

 1. ผู้ใช้บริการ ได้แก่ นิสิต อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักเรียนสาธิตฯ ของมหาวิทยาลัยบูรพา และบุคคลภายนอก ที่เข้าใช้บริการห้องสมุด
 2. เวลาให้บริการฝากสิ่งของ เป็นไปตามเวลาเปิด-ปิดบริการของห้องสมุด
 3. แนวปฏิบัติในการใช้ตู้ฝากสิ่งของที่กำหนดรหัสด้วยตนเอง
  3.1 ให้ฝากสิ่งของ กระเป๋า หรือสัมภาระ ยกเว้นของมีค่าและวัตถุต้องห้ามตามกฎหมายไว้ในตู้ฝาก
  สิ่งของตามวิธีใช้งานที่กำหนด
  3.2 ให้ใช้บริการตู้ฝากสิ่งของจำนวนคนละ 1 ช่อง
  3.3 ให้ฝากสิ่งของในตู้ฝากสิ่งของได้ครั้งละไม่เกิน 1 วันทำการ
 4. ให้ผู้ใช้บริการตู้ฝากสิ่งของรับผิดชอบการจัดเก็บสิ่งของและการกำหนดรหัสให้เรียบร้อยและปลอดภัย หากมีสิ่งของสูญหาย จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักหอสมุด
 5. สำนักหอสมุดมีสิทธิ์เปิดตู้ฝากสิ่งของ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีสิ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในตู้ฝากของนั้น

jinekolog

yumurtlama hesaplama

hamilelik belirtileri

erkek isimleri

kız isimleri

hafta hafta gebelik

vajina daraltma ameliyatı

genital estetik

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า