ระเบียบการใช้บริการ

สมาชิกสามารถยืมต่อออนไลน์ด้วยตนเองผ่านระบบสมาชิก (Parton) จาก WEB OPAC โดยสามารถยืมต่อผ่านทางออนไลน์ได้เพียง 1 ครั้ง ภายในระยะเวลากำหนดส่ง
ประเภทสื่อ ประเภทสมาชิก จำนวน (เล่ม/ชิ้น) ระยะเวลาวัน ค่าปรับ(บาท,รายการ,วัน)
หนังสือ/วิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาตรี 15 10 5
นิสิตบัญฑิตศึกษา 30 10
ข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้าง 15 10
อาจารย์และนักวิจัย 30 30
สมาชิกสมทบ 3 10
สื่อโสตทัศน์ สมาชิกทุกประเภท 3 10
สํานักหอสมุดได้จัดให้มีบริการห้องค้นคว้ากลุ่ม เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาได้ใช้พื้นที่ในการศึกษา ค้นคว้า และสนทนาทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ ผู้มีสิทธิรับบริการ                นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ที่เป็นสมาชิกห้องสมุด การรับบริการ
 1. ให้บริการเฉพาะนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น:
 2. ผู้ใช้บริการต้องมีบัญชีผู้ใช้ (account) ของเครือข่าย BUU เท่านั้น * กรณีถ้ายังไม่มีบัญชีผู้ใช้สามารถติดต่อขอรับบัญชีผู้ใช้ได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ ณ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 ห้อง 101 ในวันเวลาราชการ โดยสามารถรอรับ Account ได้ทันที
 3. ผู้ใช้บริการสามารถจองได้จากหน้าเวบสำนักหอสมุดที่ http://www.lib.buu.ac.th/ โดยจองล่วงหน้าได้ 7 วัน และไม่เกิน 2 ชั่วโมง
 4. ให้บริการวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น.
 5. ผู้ใช้จะต้องทำการยืนยันการใช้ห้องที่จองไว้และติดต่อขอรับกุญแจห้องที่ เคาน์เตอร์บริการแต่ละชั้นของห้องที่ จองไว้ ภายใน 15 นาทีของเวลานั้น ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ และระบบจะเก็บรายชื่อไว้ในบัญชีผู้ไม่มาใช้สิทธิ์เมื่อครบสามครั้งจะถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องค้นคว้ากลุ่มเป็นเวลา 7 วัน
 6. ห้องค้นคว้ากลุ่ม จะสามารถเข้าใช้ได้ต้องมีจำนวนผู้ใช้ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ยกเว้น ห้อง 604,ห้อง605 และห้อง Mini Home Theater ต้องใช้งานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
 7. กรณีทำกุญแจห้องหายจะต้องเสียค่าปรับดอกละ 100 บาท
 8. ไม่ส่งเสียงดังหรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้ใช้ท่านอื่น
 9. กรณีที่มีการทำผิดระเบียบ เจ้าหน้าที่สามารถตัดสิทธิ์การใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่มได้ตามความเหมาะสม
ช่วงเวลาการใช้ห้อง
ภาคเรียน วัน เวลา
ปกติ วันจันทร์-วันอาทิตย์ 08.00 – 22.00 น.
ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ จนถึงวันสุดท้ายของการสอบ 08.00 – 24.00 น.
ฤดูร้อน   วันจันทร์- วันศุกร์ 08.00 – 18.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00 – 17.00 น.
ปิดภาคเรียน วันจันทร์- วันอาทิตย์ 08.00 – 16.30 น.
 
การใช้บริการตู้ฝากสิ่งของที่กำหนดรหัสด้วยตนเอง
 1. ผู้ใช้บริการ ได้แก่  นิสิต อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และนักเรียนสาธิตฯ ของมหาวิทยาลัยบูรพา และบุคคลภายนอก ที่เข้าใช้บริการห้องสมุด
 2. เวลาให้บริการผู้ฝากสิ่งของที่เป็นไปตามเวลาเปิดบริการห้องสมุด
 3.  แนวปฏิบัติในการใช้ตู้ฝากสิ่งของที่กำหนดรหัสด้วยตนเอง 3.1 ให้ฝากสิ่งของ กระเป๋า หรือสัมภาระ ยกเว้นของมีค่าและวัตถุต้องห้ามตามกฎหมายไว้ในตู้ฝากสิ่งของตามวิธีใช้งานที่กำหนด 3.2 ให้ใช้บริการตู้ฝากสิ่งของจำนวนคนละ 1 ช่อง 3.3 ให้ฝากสิ่งของในตู้ฝากสิ่งของได้ครั้งละไม่เกิน 1 วันทำการ
 4. ให้ผู้ใช้บริการตู้ฝากสิ่งของรับผิดชอบการจัดเก็บสิ่งของและการกำหนดรหัสให้เรียบร้อยและปลอดภัย หากมีสิ่งของสูญหาย จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักหอสมุด
 5. สำนักหอสมุดมีสิทธิ์เปิดตู้ฝากสิ่งของเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีสิ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในตู้ฝากของนั้น