เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

             สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานส่งเสริมวิชาการของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย พัฒนามาจากห้องอ่านหนังสือ ซึ่งเปิดบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 โดยใช้ห้องเลขที่ 203 ในอาคารเรียนของวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 ห้องสมุด ได้ย้ายมาอยู่อาคารอำนวยการ โดยได้ใช้ห้องชั้นล่างของอาคารเป็นที่ปฏิบัติงาน จนถึงปี พ.ศ. 2503 วิทยาลัยได้สร้าง อาคารเรียนหลังใหม่เสร็จเรียบร้อย ห้องสมุดได้ย้ายอีกครั้งมาอยู่ในห้องโถงชั้นล่างของอาคารเรียนซีกหนึ่ง จนกระทั่ง ปีพ.ศ. 2516 วิทยาลัยได้งบประมาณก่อสร้างอาคารหอสมุดเป็นเอกเทศ มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น และเปิดใช้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2516

             เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ วิทยาเขตบางแสน และมหาวิทยาลัยบูรพา ตามลำดับนั้น  ในปีงบประมาณ 2536-2539  สำนักหอสมุดได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารสำนักหอสมุดหลังใหม่สูง 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 11,500 ตารางเมตร และได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “อาคารเทพรัตนราชสุดา” และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร   เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2538  และในปี พ.ศ. 2557 ได้สร้างอาคารขนาด 3 ชั้น เชื่อมต่อกับอาคารหลังเดิม มีพื้นที่บริการรวม 13,900 ตารางเมตร

ปรัชญา

 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาสังคม

ปณิธาน

ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการให้บริการสารสนเทศ พร้อมกับมุ่งมั่นให้บริการดัวยความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ น่าเชื่อถือ ด้วยความมีมิตรไมตรี

วิสัยทัศน์

ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

  1. สนับสนุนมหาวิทยาลัยด้านการศึกษา การวิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการ ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
  2. สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความสามารถของบัณฑิตและการพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
  3. จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
  4. จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้ผู้ใช้เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
  5. สนับสนุนการเป็นสังคมฐานความรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัยและสังคม

 

ค่านิยม

SMART                      

  • S  –  Services (การให้บริการที่เป็นเลิศและมีจิตบริการ)
  • M –  Modernization (เป็นองค์กรที่ทันสมัย)
  • A  –  Achievement (การมุ่งสู่ความสำเร็จ)
  • R  –  Reinvent (การทำใหม่  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
  • T  –  Technology (การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลง)