สำนักหอสมุด จัดฝึกอบรม เรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)”

สำนักหอสมุด จัดฝึกอบรม เรื่อง “การขับเคลื่อนการพั …

สำนักหอสมุด จัดฝึกอบรม เรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริการ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)” Read More »

สำนักหอสมุด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารสำนักหอสมุดและการรับเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักหอสมุด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำแผ …

สำนักหอสมุด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารสำนักหอสมุดและการรับเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Read More »

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดร่วมงาน“วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี”

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดร่วมงาน “วันศาสตราจารย์ ด …

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดร่วมงาน“วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี” Read More »

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับอดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับอด …

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับอดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา Read More »

สำนักหอสมุดจัดอบรม เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ : แนวทางพัฒนาการเป็นองค์กรยุคใหม่ที่ยั่งยืน

สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรม เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ …

สำนักหอสมุดจัดอบรม เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ : แนวทางพัฒนาการเป็นองค์กรยุคใหม่ที่ยั่งยืน Read More »

สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี …

สำนักหอสมุดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

สำนักหอสมุดจัดโครงการธรรมบรรยาย “สุขใจในการทำงาน ในยุค Social Distancing”

สำนักหอสมุดจัดโครงการธรรมบรรยาย “สุขใจในการทำงาน …

สำนักหอสมุดจัดโครงการธรรมบรรยาย “สุขใจในการทำงาน ในยุค Social Distancing” Read More »

สำนักหอสมุดจัดอบรม “เทคนิคการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และห้องสมุด: จากงานประจำสู่งานวิจัย”

สำนักหอสมุดจัดอบรม “เทคนิคการวิจัยทางสารสนเทศศาสต …

สำนักหอสมุดจัดอบรม “เทคนิคการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และห้องสมุด: จากงานประจำสู่งานวิจัย” Read More »

สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อสนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต”

สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย …

สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อสนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต” Read More »

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะทำงานศูนย์การศึกษาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะทำงานศูนย์การศึกษาการใช้ที่ด …

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะทำงานศูนย์การศึกษาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Read More »