คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

dr_somtawain
รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
ประธานกรรมการ
p_nung2
นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
รองประธานกรรมการ
apranee
รองศาสตราจารย์ปราณี เชียงทอง
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
chaleaw3
รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
aboonlert
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
p_dao
นางวงเดือน เจริญ
กรรมการ
p_nong1
นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ
กรรมการ
p_nit
นางนิตยา ปานเพชร
กรรมการ
dee
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
กรรมการ
p_ya
นางอรัญญา บำเพ็ญแพทย์
กรรมการ
p_watchareepoorn
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
กรรมการและเลขานุการ
sommai
นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์
ผู้ช่วยเลขานุการ