สำนักงานผู้อำนวยการ

การจัดรูปแบบองค์กรและการแบ่งส่วนงาน

หัวหน้างานสำนักงานเลขานุการ/เลขานุการสำนักหอสมุด

งานบริหารทั่วไป

  • หน่วยสารบรรณ
  • หน่วยบุคคล
  • หน่วยแผนงาน
  • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  • หน่วยประชาสัมพันธ์
  • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
  • หน่วยการเงินและบัญชี
  • หน่วยพัสดุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สำนักงานเลขานุการ เป็นฝ่ายที่สนับสนุนภารกิจหลักของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ให้สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีหน้าที่หลักในการดำเนินงานได้แก่ งานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล จัดทำแผนและงบประมาณ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ประชาสัมพันธ์ การเงินบัญชีและพัสดุ โดยอำนวยความสะดวกและประสานงานระหว่างสำนักหอสมุดกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย