บุคลากรสำนักหอสมุด

Hammarat
อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
e-mail : hemmarat@go.buu.ac.th
mobile : 0-818-637-097
Tel : 0-3810-2499
watcharepron
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
e-mail : kunsanon@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481
nittaya
นางนิตยา ปานเพชร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผนพัฒนา
e-mail : comvutic@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
sommai
นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
e-mail : sommay@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2460
Toon
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศ
e-mail : kanjanapichit@hotmail.com
Tel : 0-3810-2490
Aod
นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา
หัวหน้าฝ่ายเอกสารและวารสาร
e-mail : jaranya@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2492
russamee
นางรัศมี ปานดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
e-mail : russamee@buu.ac.th
โทร : 0-3810-2478
Daw
นางวงเดือน เจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ
e-mail : wongduen@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2475
Chain
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail : chalermkiat@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2487
Arunya
นางอรัญญา บำเพ็ญแพทย์
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
aranya@buu.ac.th
Tel: 0-3810-2495
nittaya
นางนิตยา ปานเพชร
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
e-mail : comvutic@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
pawares
นายปวเรศ นวลแก้ว
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา
e-mail : pawaresn@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2468

สำนักงานผู้อำนวยการ

Arunya
นางอรัญญา บำเพ็ญแพทย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

aranya@buu.ac.th
Tel: 0-3810-2495
Nong
นางกมลเนตร รัตนอัมพรโสภณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
e-mail : kamonnate@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2466
sommai
นางสมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
e-mail : sommay@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2460
Gann
นางรัชนี เจริญวารี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
e-mail : ratchaesingthong@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2466
Nui
นางสาวรสสุคนธ์ บุญมาก
นักวิชาการพัสดุ
e-mail : rossukon@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2493
Green
นางสาวสุชาภา โชติวีระวุฒิกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
e-mail : Green.021@hotmail.com
Tel : 0-3810-2460
Jar
นางสาวอัญชสา ขำอยู่​
บุคลากร
e-mail : aun8596@gmail.com
Tel : 0-3810-2495​
Tum
นางสมพร พวงย้อย​
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
e-mail :
Tel : 0-3810-2465
Louie
นายพินิจ หงษ์ศิริมงคล
พนักงานขับรถยนต์
e-mail : pinitbuu@hotmail.com
Tel : 0-3810-2494

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

nittaya
นางนิตยา ปานเพชร

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

e-mail : comvutic@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
Tum
นางสาวเกษร จันทร
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : kesornc@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
Boon
นางสิริกร งามสำเร็จ
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : sirigorn@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2483
Gik
นางสาวธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา
บรรณารักษ์
e-mail : thunyaluck@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
Nok
นางสาวสุนันท์ วิหครัตน์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : sunun20131@gmail.com
Tel : 0-3810-2485
Ream
นางตุลญา รวิชญานนท์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : weeraya@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2485
sand
นางสาวสุกานดา ปลื้มจิตต์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : sukanda1987@gmail.com
Tel : 0-3810-2466
Tik
นางจิตติมา พลิคามินทร์
แม่บ้าน
e-mail :
Tel : 0-3810-2494
Pekai
นางไพรศรี อารมณ์ชื่น
แม่บ้าน
e-mail : prisee.a@gmail.com
Tel : 0-3810-2479

ฝ่ายบริการสารสนเทศ

Daw
นางวงเดือน เจริญ

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ
e-mail : wongduen@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
Pom
นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : urarin@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
Toon
นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : kanjanapichit@hotmail.com
Tel : 0-3810-2490
Dee
นางสาวสุภาวดี เพชรชื่นสกุล
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : supawadeep@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
A
นางฐิติชญาน์ ทวนดิลก
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : thitichaya@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
Nice
นางสาวอังศุรัตน์ ระยา
นักเอกสารสนเทศ​
e-mail : augsurat.ra@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2490
Meaw
นางวิจิตรา วิไลเลิศ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
e-mail : wijittra@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2476
Sawai_02
นายไสว ไชยศรี
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : sawai@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2473
Yo
นายศักดิ์สิงห์ งามสง่า
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : saksing49@hotmail.com
Tel : 0-3810-2491
Joye
นายสมบูรณ์ ศรีพรหม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : somboon03@gmail.com
Tel : 0-3810-2491
Aoy
นางสาวนภัสนันท์ เปลี่ยนขำ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : w_asana@live.com
Tel : 0-3810-2476
Meay
นางสาวรัตยา จรสมาน
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร
e-mail : rattaya_3m@hotmail.com
Tel : 0-3810-2476
Noi
นางสาวอรุณี สังข์นวม
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
e-mail : noi-13@hotmail.com
Tel : 0-3810-2491
Saipin
นางสายพิณ ธนกุลชน
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
e-mail : saipin@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2491
PeeTar_02
นางสาวขวัญตา สันติกุล
พนักงานเข้าและเย็บเล่ม
e-mail : kwantas@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2488

ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

russamee
นางรัศมี ปานดิษฐ์

บรรณารักษ์ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
e-mail : russamee@buu.ac.th
watcharepron
นางวัชรีย์พร คุณสนอง
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : kunsanon@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481
Tel : 0-3810-2481
Chaiyod
นายชัยยศ ปานเพชร
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
e-mail : chaiyod@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2478
aoy
นางสาวอรทัย นาสวน
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : orathai_na@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2463
Prapasri
นางสาวประภาศรี เสือหลง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : prapasri@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481
park
นายภาคภูมิ มาตรทอง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : parkpoom@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2481

ฝ่ายเอกสารและวารสาร

Aod
นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา

บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายเอกสารและวารสาร
e-mail : jaranya@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2492
Nil
นางสาวนิลุบล โรจน์สัตตรัตน์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : nilubonr@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2492
Jeeb
นางสาววนิดา ศรีนามาตย์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : wanida_srinamat@hotmail.com
Tel : 0-3810-2474
bee
นางสาวจารุวรรณ นาคสุริวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : beejaruwan@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2474

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

pawares
นายปวเรศ นวลแก้ว

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา
e-mail : pawaresn@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2468
Tam
นายกุญช์พิสิฎฐ์ นาคสุวรรณ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
e-mail : kunphisit@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2468
nuch
นางสาวชมพูนุช นาคสุริวงษ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : chompunuch@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2468

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Chain
นายเฉลิมเกียรติ ดีสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail : chalermkiat@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2487
Ying
นางสมหญิง เจียสารัมย์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : somying@go.buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482
Mod
นางอ่อนศรี แสนโคก
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
e-mail : ornsris@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482
Dam
จักรพันธุ์ ชื่นภิรมย์
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
e-mail : jakkaphan@buu.ac.th
Tel : 0-3810-2482

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า