รายชื่อวารสารภาษาไทย

ก-ต
 No.  Name Document Type  ISSN
กสิกร  
0125-3697
 2 การเงินธนาคาร*  
0125-7597
 3 กูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน (Gourmet & Cuisine)*  
1513-6086
เกษตรกรรมธรรมชาติ*  
1905-5080
ข่าวทหารอากาศ (Air force magazine)  
0125-6173
ข่าวสมาคมยางพาราไทย  
0859-8630
ความรู้คือประทีป
 
0125-8585
 8 คอม ทูเดย์ (Comtoday)*  
0858-947X
คัลเลอร์ เวย์ (Colour way)  
0859-1849
 10 คาเมราร์ต (Camerart)  
0857-8338
11  จดหมายเหตุทางแพทย์
 
0125-2208
12  จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์*  
0125-6564
 13 ชีวจิต*   1513-086X
 14 ซีเคร็ต*   1906-232X
15  CIO World & Business   1906-0947
16  เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์   1906-0475
 17 ดอกเบี้ย*   0125-7331
 18 ดุลพาห   0125-0558
 19 The Rubber International Magazine   1513-2404
 20 ดำรงวิชาการ   1686-4395
 21 ต่วยตูนพิเศษ  
ท-พ
 No.  Name Document Type  ISSN
22 เที่่ยวรอบโลก * 0125-8265
23 ไทยเภสัชสาร 0125-4685
24 ไทยไภษัชนิพนธ์ 1686-9540
25 Thailand Economic & Business Review 1906-8646
26 นิตยสาร สสวท. * 0857-2801
27 นิเทศศาสตรปริทัศน์ 0858-6160
28 National Geographic ฉบับภาษาไทย * 1513-8940
29 บทบัณฑิตย์ * 0857-2992
30 บ้านและสวน * 0125-1996
31 แบรนด์เอจ (BrandAge) *
32 บูรพาเวชสาร 2350-9996
33 ฺBU Academic Review  1685-4322
34 Bioscope 
35 ประชาคมท้องถิ่น 1515-9557
36 ประชาคมวิจัย 1686-008X
37 พัฒนาเทคนิคศึกษา * 0857-5452
38 แพรว * 0125-6858
ฟ-ล
 No.  Name Document Type  ISSN
39 ไฟน์อาร์ท (Fine Art) 1686-1531
41 มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มข.* 0125-5061
41 มวยโลก*
42 My home* 1906-8859
43 มาร์เก็ตเธียร์ (Marketeer)* 1513-4733
44 เมืองโบราณ* 0125-426X
45 แม่บ้าน 0125-0779
46 แม่และเด็ก 0125-6963
47 รัฐศาสตร์สาร 0125-135X
48 รัฐสภาสาร 0125-0957
49 รามาธิบดีพยาบาลสาร 0857-8052
50 รูม (Room)* 1685-7240
51 รูสมิแล 0858-2068
52 Leader Time 1685-5922
53 Logistics Thailand 1685-5175
 No.  Name Document Type  ISSN
54 วชิรเวชสาร
0125-1252
55 วัฒนธรรม 0857-3727
56 วารสารกรมการแพทย์ 0125-1643
57 วารสารกรมบัญชีกลาง* 0125-250X
58 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0125-684X
59 วารสารกระบวนการยุติธรรม 1906-3253
62 วารสารกองการพยาบาล* 0125-7242
61 วารสารการเงินการคลัง* 1686-607X
62 วารสารการจัดการป่าไม้ 1906-022X
63 วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม* 1906-5485
64 วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 2286-8399
65 วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน* 0854-9849
66 วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 1906-0017
67 วารสารการบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1513-7457
68 วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา* 1906-2230
69 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ* 2351-0358
70 วารสารการพยาบาลและการศึกษา 1906-1773
71 วารสารการพิมพ์สกรีนไทย
72 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1685-991X
73 วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 1906-506X
74 วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1906-3016
75 วารสารการศึกษาไทย 1686-5073
76 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา 1905-2693
77 วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม* 0859-5453
78 วารสารกีฬา 0215-5816
79 วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 0857-0108
80 วารสารเกษมบัณฑิต 1513-5667
81 วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 0857-7536
82 วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0858-4338
83 วารสารคณะพลศึกษา 1513-3613
84 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1685-3954
85 วารสารควบคุมโรค 1685-6481
86 วารสารเคหการเกษตร 0125-8877
87 วารสารจันทรเกษมสาร 0858-0006
88 วารสารดนตรีและการแสดง 2465-356X
89 วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง 1685-5779
90 วารสารทางหลวง
91 วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม 1686-3070
92 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 1906-0870
93 วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2465-4469
94 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับสังคมศาสตร์* 1905-9329
95 วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* 0858-849X
96 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 2465-4515
97 วารสารไทยคดีศึกษา 1686-0667
98 วารสารนโยบายพลังงาน 0859-3701
99 วารสารนเรศวรพะเยา 1906-2141
100 วารสารนักบริหาร 0125-4960
101 วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2286-8011
102 วารสารนิเทศศาสตร์* 0859-085X
 No.  Name Document Type  ISSN
103 วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 0125-2836
104 วารสารบริหารธุรกิจ* 0125-233X
105 วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า 1905-6826
106 วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ 2228-9658
107 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1905-9647
108 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1686-0632
109 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1906-3849
110 วารสารประชากรศาสตร์* 0857-2143
111 วารสารปาริชาต 0867-0884
112 The World Fellowship of Buddhists (ชื่อเดิม วารสาร พ.ส.ล.) 0125-023X
113 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 0857-3743
114 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* 0858-1231
115 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล* 0125-8885
116 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0125-7021
117 วารสารพยาบาลสาธารณสุข* 0857-5371
118 วารสารพยาบาลสาร* 0125-5118
119 วารสารพลังงานทางเลือก 1905-3452
120 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์* 0125-3689
121 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 1686-1442
122 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 2228-9453
123 วารสารญี่ปุ่นศึกษา 0857-6033
124 วารสารภาษาและวัฒนธรรม 0125-6424
125 วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 1513-4067
126 วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0125-1570
127 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 1905-0852
128 วารสาร มฉก.วิชาการ 0859-9343
129 วารสาร มฉก. วิชาการ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0859-9343
130 วารสาร มฉก. วิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0859-9343
131 วารสาร มทร.อีสาน 1906-215X
132 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0859-3485.
133 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0859-5992
134 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 1513-4563
135 วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 1905-3959
 No.  Name Document Type  ISSN
136 วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 0859-9807
137 วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 2228-9356
138 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1906-5681
139 วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร 0858-7418
140 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1906-0181
141 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1905-2383
142 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1906-5965
143 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 0857-5428
144 วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1686-9311
145 วารสารแม่พิมพ์ 0858-7124
146 วารสารร่มพฤกษ์ 0125-7609
147 วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 0859-418X
148 วารสารราชบัณฑิตยสภา 0215-2968
149 วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ 0125-300X
150 วารสารโรคและภัยสุขภาพ สคร. 8 1905-825X
151 วารสารโรคเอดส์ [Thai AIDS Journal] 0857-8575
152 วารสารโรงพยาบาลชลบุรี 0125-6882
153 วารสารวิจัย มข. 0859-3957
154 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 1906-201X
155 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2286-7910
156 วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2229-2292
157 วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) 1685-2532
158 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 1905-7393
159 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 1906-3628
160 วารสารวิจัย มสด.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1906-3334
161 วารสารวิจัย มสด.สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1905-2847
162 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1906-0874
163 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1906-1889
164 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1686-8420
165 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) 1906-6627
166 วารสารวิจัยรำไพพรรณี 1906-327X.
167 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 0125-278X
168 วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1905-1867
169 วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0857-4421
170 วารสารวิจัยสังคม 0857-9180
171 วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1905-0793

 No.  Name Document Type  ISSN
172 วารสารวิชาการ   1513-0096
173 วารสารวิชาการ APHEIT JOURNAL   0858-9216
174 วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต   1686-0650
175 วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   0857-684X
176 วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   0858-4540
177 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   1685-4322
 178
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี   1905-9469
 179 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   1905-162X
 180 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    
 181 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   0125-2437
 182 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร   1906-0432
 183 วารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   1906-7267
 184 วารสารวิชาการ ศรีปทุมชลบุรี   1686-5715
 185 วารสารวิชาชีพบัญชี*    
 186 วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   0857-9296
 187 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   0125-8362
 188 วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์   1685-2354
 189 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   1513-7430
 190 วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา   0859-6633
 191 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร   0125-0369
 192 วารสารวิทยาศาสตร์ มข.*   0125-2364
 193 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา   0858-7612
 194 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   0858-4435
 195 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   1686-9664
 196 วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)   0857-5290.
 197 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   1513-7287
 198 วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2228-8724
 No.  Name Document Type  ISSN
199 วารสารศาลยุติธรรม 1513-7902
200 วารสารศาลรัฐธรรมนูญ 1513-1246
201 วารสารศาสนาและวัฒนธรรม
1905-8144
202 วารสารศิลปกรรมบูรพา 0859-8800
203 วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์* 1905-2863
204 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1513-9131
205 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่* 1906-7208
206 วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา 2287-0660
207 วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์* 0125-6203
208 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
0125-3212
209 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 0859-5127
210 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0857-1791
211 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 0858-9291
212 วารสารเศรษฐกิจและสังคม 0125-0892
213 วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1905-0992
214 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0859-1113
215 วารสารสถาบันพระปกเกล้า* 1685-9855
216 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 1906-2044
217 วารสารสภาการพยาบาล* 1513-1262
218 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 0125-6985
219 วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0859-2330
220 วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย* 0859-239X
221 วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย
222 วารสารสิ่งแวดล้อม 0859-3868
223 วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง 1686-6541
224 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0859-2055
225 วารสารสัตวแพทย์ 0125-5169
226 วารสารส่งเสริมการลงทุน 0857-8702
227 วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา 1905-7164
228 วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา* 1905-1387
229 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 0125-1678
230 วารสารสารสนเทศศาสตร์ 2228-8457
231 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2859-947X
232 วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 0857-5215
233 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช 0857-6955
234 วารสารสุทธิปริทัศน์* 0857-2670
ว-ฮ
 No.  Name Document Type  ISSN
235 วารสารหลักเมือง 0858-3803
236 วารสารห้องสมุด 0857-0086
237 วารสารองค์การเภสัชกรรม 0858-9216
238 วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 0857-2038
239 วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1685-3091
240 วารสาร HR Intelligence (Journal of HR Intelligence)* 1905-5986
241 วารสารอุตุนิยมวิทยา 0125-166X
242 เวชสารแพทย์ทหารบก* 0125-7722
243 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร* 0857-6823
244 วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 1685-6740
245 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล 0125-5614
246 วิศวกรรมสาร มก.* 0857-4154
247 ศิลปวัฒนธรรม* 0125-3654
248 ศิลปากร* 0125-0531
249 ศรีนครินทรเวชสาร* 0857-3123
250 เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ 1686-5731
251 สงขลานครินทร์เวชสาร* 0125-8435
252 Songklanakarin Journal of Science and Technology 0125-3395
253 สารคดี* 0857-1538
254 สารคลังข้อมูลยา*
255 Siriraj Medical Journal 0125-152X
256 หมอชาวบ้าน* 0125-2275
257 อนุสาร อ.ส.ท.* 0125-7226
258 อนุสารอุดมศึกษา 0125-2461
259 อัพเดท (Update) 0858-6934
260 อะเดย์ (aDay)* 1513-6205
261 อาร์ต 4 ดี (Art 4d)
262 อาวุธปืน 0125-183X
263 อาหาร 0125-1147
264 อินดัสเทรียลเทคโนโลยีรีวิว (Industrial Technology Review)* 0859-0095
265 อินฟอร์เมชั่น (Information) 0859-015X
266 อุตสาหกรรมสาร 025-8516
267 เอกสารข่าวรัฐสภา 0125-0833
268 เอ็มบีเอ (MBA) 1513-8275
269 แอดวานซ์ไทยแลนด์ จีโอกราฟฟิค* 0859-5356
270 IIRE: International Journal of Renewable Energy 1905-7172
271 Kasetsart Journal of Social Sciences 2452-3151
272 Pacific Rim International Journal of Nursing Research* 1906-8107

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า