hamilelik belirtileri

gebelik hesaplama

doktor yorumları

randevu

psikologlar

kadın doğum doktorları

çocuk doktorları

บริการของสำนักหอสมุด

นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาทุกคนมีสิทธิเป็นสมาชิกห้องสมุด โดยในครั้งแรกในการเข้าใช้บริการห้องสมุด ต้องนำบัตรประจำตัวนิสิตมาแสดงเพื่อบันทึกข้อมูลที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 สำนักหอสมุด การเข้าใช้บริการทุกครั้งขอให้แสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดซึ่งเป็นบัตรเดียวกับบัตรประจำตัวนิสิต เจ้าของบัตรเท่านั้นที่มีสิทธิในการใช้บัตรสมาชิกห้องสมุด หากบัตรหายให้แจ้งสำนักหอสมุดทราบทันทีที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 หรือโทรแจ้งที่ 038-102222 ต่อ 2476

ภาคเรียน วัน เวลา
ปกติ วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00 – 18.30
ปกติ วันเสาร์-วันอาทิตย์ 10.30 – 18.30
ฤดูร้อน วันจันทร์-วันอาทิตย์ 08.00 – 18.30
ฤดูร้อน วันเสารื-วันอาทิตย์ 10.30 – 18.30

สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่หลากหลายในสำนักหอสมุด สำหรับหนังสือติดต่อที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 2 และสื่อโสตทัศนวัสดุติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 6

สมาชิกสามารถยืมต่อออนไลน์ด้วยตนเองผ่านระบบสมาชิก (Parton) จาก WEB OPAC โดยสามารถยืมต่อผ่านทางออนไลน์ได้เพียง 1 ครั้ง ภายในระยะเวลากำหนดส่ง

ประเภทสื่อประเภทสมาชิกจำนวน
(เล่ม/ชิ้น)
ระยะเวลาวันค่าปรับ(บาท,รายการ,วัน)
หนังสือ/วิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาตรี15105
นิสิตบัญฑิตศึกษา3010
ข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้าง1510
อาจารย์และนักวิจัย3030
สมาชิกสมทบ310
สื่อโสตทัศน์สมาชิกทุกประเภท310

Research Zone หรือเคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ให้บริการคำแนะนำการใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาและการวิจัย การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบการซ้ำของวิทยานิพนธ์ การให้บริการโปรแกรมเพื่อการวิจัย SPSS บริการโปรแกรม Endnote บริการการเขียนบรรณานุกรม บริการยืมระหว่างห้องสมุด และการรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึงรับคำร้องขอการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ หรือบทความวารสาร ทั้งการจัดซื้อใหม่ หรือการขอยืมจากห้องสมุดอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ เหล่านี้ได้ที่ Research Zone

สำนักหอสมุด ให้บริการรับคืนหนังสือในเวลาเปิดทำการและนอกเวลา ตามขั้นตอน ดังนี้

บริการรับคืนหนังสือในเวลาเปิดทำการ

  • ผู้ใช้บริการติดต่อที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนชั้น 2 ยื่นบัตรประจำตัวของตนเองและหนังสือที่ต้องการส่งคืน
  • เมื่อเจ้าหน้าที่รับคืนหนังสือครบทุกเล่มจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบจำนวนหนังสือที่ยังอยู่ในครอบครองของผู้ใช้บริการ
  • ถ้าผู้ใช้บริการส่งหนังสือคืนเกินกำหนดจะต้องชำระค่าปรับตามระเบียบ

นิสิตค้างส่งหนังสือหรือค้างค่าปรับจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไป
บริการรับคืนหนังสือนอกเวลาเปิดทำการ

สำนักหอสมุดจัดตู้รับคืนหนังสือไว้ที่บริเวณใกล้ประตูทางเข้าชั้น 1 ทั้ง 2 ด้าน  ผู้ใช้บริการที่ต้องการส่งคืน  หนังสือนอกเวลาเปิดทำการให้หย่อนหนังสือลงในตู้รับคืนฯ  ผู้ที่ส่งหนังสือภายในกำหนดส่งหรือส่งภายในเวลา 08.00 น.  ของวันรุ่งขึ้น  สำนักหอสมุดจะถือเสมือนว่าเป็นการส่งตามกำหนด สำหรับหนังสือส่งเกินกำหนด  ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าปรับตามระเบียบ

สำนักหอสมุดตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การเรียน การสอน การทำวิจัยของคณาจารย์และนิสิตมีความสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า สำนักหอสมุดจัดให้มีการฝึกอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการการเข้าถึงหรือการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน และการวิจัย ทั้งนี้สำนักหอสมุดจัดหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกสัปดาห์ สามารถตรวจสอบวัน เวลา ที่ต้องการเข้ารับการอบรมได้ที่ http://www.lib.buu.ac.th/index.php/calendar_library/ เมนู การฝึกอบรม และลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

การเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการนั้น สามารถสืบค้นได้จาก WEB OPAC โดยเข้าถึงได้ทางออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ที่URL: www.lib.buu.ac.th สำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้ผ่านทางเครือข่าย BUU Network และหากผู้ใช้บริการอยู่นอกเครือข่ายสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลจาก ของสำนักหอสมุดผ่านเครื่องมือ (Tool) Single Sign On และสืบค้นสารสนเทศทุกรูปแบบจากทุกฐานข้อมูลได้ในการสืบค้นเพียงครั้งเดียวด้วยเครื่องมือ (Tool) Single Search

สำนักหอสมุดจัดสถานที่เพื่อรองรับการใช้บริการของคณาจารย์และนิสิตด้วยบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก โดยจัดให้มีพื้นที่สำหรับการศึกษาเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ห้องค้นคว้าส่วนบุคคล ห้องสัมมนากลุ่ม ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้สามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อการอภิปรายได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ (Computer & Interactive Board) ห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ ห้องศึกษามัลติมีเดียแบบกลุ่มและเฉพาะบุคคล ห้องอ่านหนังสือโซนเงียบ ห้อง Reading Room Café ซึ่งบริการอาหารและเครื่องดื่ม และห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับการศึกษาเรียนรู้อีกหลากหลายรูปแบบให้นิสิตและคณาจารย์เลือกใช้บริการได้ตามอัธยาศัย เช่น  ศูนย์จีนศึกษา มุมวรรณกรรมเด็ก มุม IPAD มุม E-Magazine โดยทุกพื้นที่ของห้องสมุดบริการด้วยไวไฟที่มีประสิทธิภาพความเร็วสูงสุด ทั้งนี้การใช้ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่ม นิสิตสามารถทำการจองได้ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์www.lib.buu.ac.th

  • ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (Web OPAC) : สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีให้บริการในสำนักหอสมุด
  • ฐานข้อมูล (database) / e-book / e-journal  ให้ข้อมูลฉบับเต็มของหนังสือและวารสารต่างประเทศในทุกสาขาวิชา
  • ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ / วิจัย / บทความของมหาวิทยาลัยบูรพา  ให้ข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ / วิจัย / บทความของมหาวิทยาลัยของรัฐ
  • วิดีโอ / ซีดี ออนดีมานด์
  • บทเรียนการใช้ห้องสมุด (Online Library Tutorial) แนะนำการใช้ห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด
  • จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา
  • นิทรรศการออนไลน์

jinekolog

yumurtlama hesaplama

hamilelik belirtileri

erkek isimleri

kız isimleri

hafta hafta gebelik

vajina daraltma ameliyatı

genital estetik

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

“เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายความเป็นส่วนตัว" ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าโดยการเปิด/ปิด [dpdpa_settings title="Cookie settings"]

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว บันทึกการตั้งค่า