Burapha University Archives

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา

BURAPHA UNIVERSITY ARCHIVES

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ “การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมส่งเสริม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ”

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ “การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมส่งเสริม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ” ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยบูรพา โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ “การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ” เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกคณบดี/คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นผู้แทนหน่วยงานลงนามในครั้งนี้  พร้อมด้วยพันตำรวจโทปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พลตรี …

ความร่วมมือทางวิชาการ “การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมส่งเสริม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ” Read More »