Burapha University Archives

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา

BURAPHA UNIVERSITY ARCHIVES

วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี

วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ปี ๒๕๖๓

๑๑ ตุลาคม “วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี” ประจำปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน “วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี” ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงท่านศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ผู้บุกเบิกในการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน

วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ปี ๒๕๖๒

๑๐๐ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี” ประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน “๑๐๐ ปี ชาติกาล ศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี” ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อน้อมรำลึกถึงท่านศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ผู้บุกเบิกในการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน

วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ปี ๒๕๖๑

นิทรรศการ ๑๑ ตุลาคม “วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี” ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย จัดงาน “วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี” ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงท่านศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ผู้บุกเบิกในการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน

วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ปี ๒๕๖๑

๑๑ ตุลาคม “วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี” ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน “วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี” ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงท่านศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ผู้บุกเบิกในการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน

วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ปี ๒๕๖๐

๑๑ ตุลาคม “วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี” ประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน “วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี” ในวันพุธ ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกถึงท่านศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ผู้บุกเบิกในการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน

วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ปี ๒๕๕๙

๑๑ ตุลาคม “วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี” ประจำปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน “วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี” ในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงท่านศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ผู้บุกเบิกในการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน

วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ปี ๒๕๕๘

๑๑ ตุลาคม “วันศาสตราจารย์ธำรง บัวศรี” ประจำปี ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน “วันศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี” ในวันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อน้อมรำลึกถึงท่านศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี ผู้บุกเบิกในการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งเป็น มหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน