ปฏิทินการฝึกอบรมและนำชมสำนักหอสมุด

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
อบรมการใช้ห้องสมุดและสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1:00 pm
อบรมการใช้ห้องสมุดและสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Feb 4 @ 1:00 pm – 2:00 pm
ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4  27 คน (สุภาวดี)
5
8
9
10
11
12
13
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 9:30 am
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา
Feb 13 @ 9:30 am – 4:00 pm
จำนวน 60 คน (นิสาชล, อุฬาริน)
อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ 1:30 pm
อบรมทักษะการรู้สารสนเทศ
Feb 13 @ 1:30 pm – 4:30 pm
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ปี 3 จำนวน 45 คน (สุภาวดี)
14
อบรมการใช้ฐานข้อมูล SciFinder 9:00 am
อบรมการใช้ฐานข้อมูล SciFinder
Feb 14 @ 9:00 am – 12:00 pm
จำนวน 60 คน (วิทยากรจากบริษัทผู้จัดจำหน่าย)
16
Information Literacy 9:30 am
Information Literacy
Feb 16 @ 9:30 am – 4:00 pm
จำนวน 60 คน (นิสาชล, อังศุรัตน์)
17
อบรมการใช้โปรแกรม EndnoteX8 10:00 am
อบรมการใช้โปรแกรม EndnoteX8
Feb 17 @ 10:00 am – 11:30 am
ป.ตรี การจัดการและการสอนกีฬา จำนวน 60 คน สุภาวดี
18
ต้อนรับและนำชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 9:30 am
ต้อนรับและนำชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Feb 18 @ 9:30 am – 11:30 am
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  จำนวน 58 คน (นิสาชล, ธัญลักษณ์, อังศุรัตน์)
อบรมการใช้โปรแกรม EndnoteX8 1:00 pm
อบรมการใช้โปรแกรม EndnoteX8
Feb 18 @ 1:00 pm – 2:50 pm
ป.ตรี คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 60 คน สุภาวดี
อบรมการใช้โปรแกรม EndnoteX8 5:00 pm
อบรมการใช้โปรแกรม EndnoteX8
Feb 18 @ 5:00 pm – 7:00 pm
ป.ตรี ภาษาอังกฤษ จำนวน 45 คน สุภาวดี
19
อบรมการใช้โปรแกรม EndnoteX8 1:00 pm
อบรมการใช้โปรแกรม EndnoteX8
Feb 19 @ 1:00 pm – 2:50 pm
ป.ตรี ศาสนาและปรัชญา จำนวน 60 คน สุภาวดี
อบรมการใช้โปรแกรม EndnoteX8 5:00 pm
อบรมการใช้โปรแกรม EndnoteX8
Feb 19 @ 5:00 pm – 7:00 pm
ป. ตรี สหเวชศาสตร์ จำนวน 59 คน สุภาวดี
20
อบรมการใช้โปรแกรม EndnoteX8 1:00 pm
อบรมการใช้โปรแกรม EndnoteX8
Feb 20 @ 1:00 pm – 2:30 pm
ป.ตรี คณะพยาบาล+ศาสนาและปรัชญา จำนวน 60 คน สุภาวดี
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี 1:30 pm
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี
Feb 20 @ 1:30 pm – 8:00 pm
จำนวน 60 คน (สุภาวดี, ฐิติชญาน์)
อบรมการใช้โปรแกรม EndnoteX8 3:00 pm
อบรมการใช้โปรแกรม EndnoteX8
Feb 20 @ 3:00 pm – 4:30 pm
ป.ตรี การจัดการและการสอนกีฬา จำนวน 60 คน สุภาวดี
22
23
24
เข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2563 (ม.เกษตรศาสตร์) 7:00 am
เข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2563 (ม.เกษตรศาสตร์)
Feb 24 @ 7:00 am – Feb 25 @ 6:00 pm
เข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ ม.เกษตรศาสตร์ (อุฬาริน, ธัญลักษณ์, อังศุรัตน์)
เข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ไปอบรมที่ ม.เกษตรศาสตร์) 7:00 am
เข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ไปอบรมที่ ม.เกษตรศาสตร์)
Feb 24 @ 7:00 am – Feb 25 @ 6:00 pm
อบรมฐานข้อมูลจากบริษัท  Book Promotion  ม.เกษตรศาสตร์  (อุฬาริน, ธัญลักษณ์, อังศุรัตน์)
อบรมการใช้โปรแกรม EndnoteX8 5:00 pm
อบรมการใช้โปรแกรม EndnoteX8
Feb 24 @ 5:00 pm – 6:30 pm
ป.ตรี ภาษาอังกฤษ จำนวน 47 คน สุภาวดี
25
26
27
อบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote 2:00 pm
อบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote
Feb 27 @ 2:00 pm – 4:30 pm
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี จำนวน 40 คน (สุภาวดี)
29