คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

Windows

กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอ Serial NumberและProduct Key โดยใช้ e-mail แบบ @buu.ac.th , @go.buu.ac.th ติดต่อที่เบอร์โทรเบอรโทรจ้า 038-102475

Mac

กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอ Serial NumberและProduct Key โดยใช้ e-mail แบบ @buu.ac.th , @go.buu.ac.th ติดต่อที่เบอร์โทรเบอรโทรจ้า 038-102475
Site License เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น อาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพามีสิทธิในการใช้โปรแกรมเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาหรือทำซ้ำให้บุคคลภายนอก เนื่องจาก License นี้ใช้ได้ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา