ตารางอบรมการใช้ห้องสมุด ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
(เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)

หลักสูตร วันที่ เวลา
อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 6  กุมภาพันธ์ 2563 13.30 – 16.00 น.
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 13 กุมภาพันธ์ 2563 9.30  – 16.00 น.
การใช้ฐานข้อมูล SciFinder 14 กุมภาพันธ์ 2563 9.00 – 12.00 น.
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 15 กุมภาพันธ์ 2563 9.30 – 16.00 น.
Information Literacy 16 กุมภาพันธ์ 2563 9.30 – 16.00 น.
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี 20 กุมภาพันธ์ 2563 13.30 – 16.00 น.