ตารางอบรมการใช้ห้องสมุด ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
(เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

หลักสูตร วันที่ เวลา
อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 6  กุมภาพันธ์ 2563 13.30 – 16.00 น.
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 13 กุมภาพันธ์ 2563 9.30  – 16.00 น.
การใช้ฐานข้อมูล SciFinder 14 กุมภาพันธ์ 2563 9.00 – 12.00 น.
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 15 กุมภาพันธ์ 2563 9.30 – 16.00 น.
Information Literacy 16 กุมภาพันธ์ 2563 9.30 – 16.00 น.
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี 20 กุมภาพันธ์ 2563 13.30 – 16.00 น.
หลักสูตร วันที่ เวลา สถานะ
การใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS) เพื่อการวิจัย 4 มีนาคม 2563 13.30 – 16.00 น.
อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 5 มีนาคม 2563 13.30 – 16.00 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านเภสัชศาสตร์ Lexicomp 11 มีนาคม 2563 13.30  – 16.00 น. ยกเลิก Smiley face
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 12 มีนาคม 2563 9.30  – 16.00 น.
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 14 มีนาคม 2563 9.30 – 16.00 น.
Information Literacy 15 มีนาคม 2563 9.30 – 16.00 น.
อบรมการใช้ฐานข้อมูล CEIC Data เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC 17 มีนาคม 2563 13.30 – 16.00 น. ยกเลิก Smiley face
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี 19 มีนาคม 2563 13.30 – 16.00 น. ยกเลิก Smiley face
หลักสูตร
วันที่
เวลา
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวันพฤหัสบดีที่ 27 ส.ค. 63 9.30 – 16.00 น.
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 639.30 – 16.00 น.
Information Literacy Training for Graduate Students (English Program)วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 639.30 – 16.00 น
หลักสูตร
วันที่
เวลา
อบรมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย. 63  9.30 – 16.00 น.
อบรมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 63 9.30 – 16.00 น.
Information Literacy Training for Graduate Students (English Program) วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 63 9.30 – 16.00 น
Courses
Date
Time
Information Literacy Training for Graduate Students (English Program) 1 พฤศจิกายน 2563  09.30 น. – 16.00 น.
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 09.30 น. – 16.00 น.
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 09.30 น. – 16.00 น.
Information Literacy Training for Graduate Students (English Program) 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 09.30 น. – 16.00 น.