ตารางอบรมการใช้ห้องสมุด

Courses
Date
Time
อบรมออนไลน์ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์แบบทดสอบทาง E-mail โดยต้องทำแบบทดสอบตามวัน – เวลาที่ลงทะเบียน)
บทเรียนออนไลน์ : ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวันที่  24 มิถุนายน 256410.0 น. – 23.55 น.
Online lesson : Information Literacy for graduate studentsวันที่  25 มิถุนายน 256410.00 น. – 23.55 น.
อบรมออนไลน์ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี (ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบผลการอบรม โดยผู้เข้าอบรมสามารถทำแบบทดสอบในระบบ LMS ได้ไม่จำกัดเวลา และเข้ามาตรวจสอบผลการอบรมหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว 24 ชั่วโมง)
บทเรียนออนไลน์ : ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี วันที่  28 มิถุนายน 256410.00 น. – 23.55 น.
Online lesson : Information Literacy for Undergraduate Studentsวันที่ 29  มิถุนายน 256410.00 น. – 23.55 น.
อบรมออนไลน์การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบผลการอบรม โดยผู้เข้าอบรมสามารถทำแบบทดสอบในระบบ LMS ได้ไม่จำกัดเวลา และเข้ามาตรวจสอบผลการอบรมหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว 24 ชั่วโมง)

บทเรียนออนไลน์ : การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

วันที่  30 มิถุนายน 256410.00 น. – 23.55 น.
Online lesson : Using Bibliographic management program and plagiarism checking programวันที่  30 มิถุนายน 256410.00 น. – 23.55 น.
Courses
Date
Time
อบรมออนไลน์ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์แบบทดสอบทาง E-mail โดยต้องทำแบบทดสอบตามวัน – เวลาที่ลงทะเบียน)
บทเรียนออนไลน์ : ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวันที่  27 พฤษภาคม 256410.0 น. – 23.55 น.
Online lesson : Information Literacy for graduate studentsวันที่  28 พฤษภาคม 256410.00 น. – 23.55 น.
อบรมออนไลน์ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี (ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบผลการอบรม โดยผู้เข้าอบรมสามารถทำแบบทดสอบในระบบ LMS ได้ไม่จำกัดเวลา และเข้ามาตรวจสอบผลการอบรมหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว 24 ชั่วโมง)
บทเรียนออนไลน์ : ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี วันที่  27 พฤษภาคม 256410.00 น. – 23.55 น.
Online lesson : Information Literacy for Undergraduate Studentsวันที่ 28  พฤษภาคม 256410.00 น. – 23.55 น.
อบรมออนไลน์การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบผลการอบรม โดยผู้เข้าอบรมสามารถทำแบบทดสอบในระบบ LMS ได้ไม่จำกัดเวลา และเข้ามาตรวจสอบผลการอบรมหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว 24 ชั่วโมง)
บทเรียนออนไลน์ : การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวันที่  31 พฤษภาคม 256410.00 น. – 23.55 น.
Online lesson : Using Bibliographic management program and plagiarism checking programวันที่  31 พฤษภาคม 256410.00 น. – 23.55 น.
Courses
Date
Time
อบรมออนไลน์ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์แบบทดสอบทาง E-mail โดยต้องทำแบบทดสอบตามวัน – เวลาที่ลงทะเบียน)
บทเรียนออนไลน์ : ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันที่  26 เมษายน 256410.0 น. – 23.55 น.
Online lesson : Information Literacy for graduate studentsวันที่  27 เมษายน 256410.00 น. – 23.55 น.
อบรมออนไลน์ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี (ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบผลการอบรม โดยผู้เข้าอบรมสามารถทำแบบทดสอบในระบบ LMS ได้ไม่จำกัดเวลา และเข้ามาตรวจสอบผลการอบรมหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว 24 ชั่วโมง)
บทเรียนออนไลน์ : ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี วันที่  28 เมษายน 256410.00 น. – 23.55 น.
Online lesson : Information Literacy for Undergraduate Studentsวันที่ 29  เมษายน 256410.00 น. – 23.55 น.
อบรมออนไลน์การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบผลการอบรม โดยผู้เข้าอบรมสามารถทำแบบทดสอบในระบบ LMS ได้ไม่จำกัดเวลา และเข้ามาตรวจสอบผลการอบรมหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว 24 ชั่วโมง)
บทเรียนออนไลน์ : การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวันที่  30 เมษายน 256410.00 น. – 23.55 น.
Online lesson : Using Bibliographic management program and plagiarism checking programวันที่  23 เมษายน 256410.00 น. – 23.55 น.
Courses
Date
Time
อบรมออนไลน์ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์แบบทดสอบทาง E-mail โดยต้องทำแบบทดสอบตามวัน – เวลาที่ลงทะเบียน)
บทเรียนออนไลน์ : ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 18  มี.ค.  2564 10.0 น. – 23.55 น.
Online lesson : Information Literacy for graduate students 19 มี.ค. 2564 10.00 น. – 23.55 น.
อบรมออนไลน์ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี (ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบผลการอบรม โดยผู้เข้าอบรมสามารถทำแบบทดสอบในระบบ LMS ได้ไม่จำกัดเวลา และเข้ามาตรวจสอบผลการอบรมหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว 24 ชั่วโมง)
บทเรียนออนไลน์ : ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี  25 มี.ค. 2564 10.00 น. – 23.55 น.
Online lesson : Information Literacy for Undergraduate Students 26 มี.ค. 2564 10.00 น. – 23.55 น.
อบรมออนไลน์การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบผลการอบรม โดยผู้เข้าอบรมสามารถทำแบบทดสอบในระบบ LMS ได้ไม่จำกัดเวลา และเข้ามาตรวจสอบผลการอบรมหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว 24 ชั่วโมง)
บทเรียนออนไลน์ : การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 20 มี.ค. 2564 10.00 น. – 23.55 น.
Online lesson : Using Bibliographic management program and plagiarism checking program 27 มี.ค. 2564 10.00 น. – 23.55 น.
Courses
Date
Time
อบรมออนไลน์ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์แบบทดสอบทาง E-mail โดยต้องทำแบบทดสอบตามวัน – เวลาที่ลงทะเบียน)
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (บทเรียนออนไลน์) 11  ก.พ.  2564 10.0 น. – 23.55 น.
Imformation Literacy for Graduate Students (ILE101)(บทเรียนออนไลน์) 25 ก.พ. 2564 10.00 น. – 23.55 น.
อบรมออนไลน์ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี (ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบผลการอบรม โดยผู้เข้าอบรมสามารถทำแบบทดสอบในระบบ LMS ได้ไม่จำกัดเวลา และเข้ามาตรวจสอบผลการอบรมหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว 24 ชั่วโมง)
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี (IL102)(บทเรียนออนไลน์) 12 ก.พ. 2564 10.00 น. – 23.55 น.
Imformation Literacy for Undergraduate Students (ILE102)(บทเรียนออนไลน์) 26 ก.พ. 2564 10.00 น. – 23.55 น.
อบรมออนไลน์การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (ลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบผลการอบรม โดยผู้เข้าอบรมสามารถทำแบบทดสอบในระบบ LMS ได้ไม่จำกัดเวลา และเข้ามาตรวจสอบผลการอบรมหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว 24 ชั่วโมง)
การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (IL103)(บทเรียนออนไลน์) 18 ก.พ. 2564 10.00 น. – 23.55 น.
Imformation Literacy for Graduate Students (ILE101)(บทเรียนออนไลน์) 24 ก.พ. 2564 10.00 น. – 23.55 น.

หมายเหตุ   

หลังจากลงทะเบียนอบรมออนไลน์ทั้งในระบบ LMS และลงทะเบียนในระบบของสำนักหอสมุดแล้ว ผู้เข้าอบรมสามารถเข้ามารับทราบผลการอบรมหลังจากเรียนและทำแบบทดสอบการอบรมเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบผลการอบรมได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
URL : https://bit.ly/3pFGf0v

Courses
Date
Time
Information Literacy Training for Graduate Students (English Program) 1 พฤศจิกายน 2563  09.30 น. – 16.00 น.
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 09.30 น. – 16.00 น.
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 09.30 น. – 16.00 น.
Information Literacy Training for Graduate Students (English Program) 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 09.30 น. – 16.00 น.
หลักสูตร
วันที่
เวลา
อบรมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย. 63  9.30 – 16.00 น.
อบรมทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 63 9.30 – 16.00 น.
Information Literacy Training for Graduate Students (English Program) วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. 63 9.30 – 16.00 น
หลักสูตร
วันที่
เวลา
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวันพฤหัสบดีที่ 27 ส.ค. 63 9.30 – 16.00 น.
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 639.30 – 16.00 น.
Information Literacy Training for Graduate Students (English Program)วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 639.30 – 16.00 น
หลักสูตร วันที่ เวลา สถานะ
การใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS) เพื่อการวิจัย 4 มีนาคม 2563 13.30 – 16.00 น.
อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 5 มีนาคม 2563 13.30 – 16.00 น.
การสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านเภสัชศาสตร์ Lexicomp 11 มีนาคม 2563 13.30  – 16.00 น. ยกเลิก Smiley face
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 12 มีนาคม 2563 9.30  – 16.00 น.
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 14 มีนาคม 2563 9.30 – 16.00 น.
Information Literacy 15 มีนาคม 2563 9.30 – 16.00 น.
อบรมการใช้ฐานข้อมูล CEIC Data เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC 17 มีนาคม 2563 13.30 – 16.00 น. ยกเลิก Smiley face
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี 19 มีนาคม 2563 13.30 – 16.00 น. ยกเลิก Smiley face
หลักสูตร วันที่ เวลา
อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 6  กุมภาพันธ์ 2563 13.30 – 16.00 น.
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 13 กุมภาพันธ์ 2563 9.30  – 16.00 น.
การใช้ฐานข้อมูล SciFinder 14 กุมภาพันธ์ 2563 9.00 – 12.00 น.
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา 15 กุมภาพันธ์ 2563 9.30 – 16.00 น.
Information Literacy 16 กุมภาพันธ์ 2563 9.30 – 16.00 น.
ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนิสิตปริญญาตรี 20 กุมภาพันธ์ 2563 13.30 – 16.00 น.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า