โครงการ "หอสมุดร่วมใจ ทำความสะอาดใหญ่ ต้านภัย COVID-19"

อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และบุคลากร ร่วมจัดโครงการ “หอสมุดร่วมใจ ทำความสะอาดใหญ่ ต้านภัย COVID-19” เพื่อจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักหอสมุดให้มีความสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563