ฝ่ายเอกสารและวารสาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 ฝ่ายเอกสารและวารสาร มีขอบเขตความรับผิดชอบดำเนินการคัดเลือก การจัดหา ตรวจรับลงทะเบียนวารสาร หนังสือพิมพ์ และจดหมายข่าว การจัดทำรายการบรรณานุกรมวารสาร การจัดทำดัชนีวารสารการจัดทำหน้าสารบัญวารสาร การจัดทำวารสารสถาบันฉบับเต็ม การเย็บเล่มวารสาร และการดูแลห้องอ่านวารสาร

นโยบายการจัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

 • สำนักหอสมุด โดยฝ่ายเอกสารและวารสาร ทำหน้าที่จัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference Databases) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย ครอบคลุมหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังพัฒนาและส่งเสริม จินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมปัญญา ความรู้และ พัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจของคณาจารย์  นิสิต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ประชาชน และเยาวชนทั่ว ๆ ไป
 • วารสารและหนังสือพิมพ์ที่สำนักหอสมุดดำเนินการจัดหาเข้ามาให้บริการในห้องสมุดนั้น หมายถึง สิ่งพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ มีหลายฉบับภายใต้ชื่อเรื่องเดียวกันกำหนดการพิมพ์ ที่สม่ำเสมอ โดยกำหนดออกเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน ฯลฯ ทั้งนี้เนื้อหา ทางด้านวิชาการ รวมถึงเนื้อหาทางด้านความบันเทิง  เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน เป็นการพักผ่อนและ นันทนาการ
 • การจัดหาวารสารและหนังสือพิมพ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์  (E-journal )และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference Databases) แบ่งออกเป็น  3 ประเภท คือ การจัดซื้อ การได้รับบริจาคและการแลกเปลี่ยน
 • การจัดซื้อวารสารภาษาไทย และหนังสือพิมพ์ เป็นการจัดซื้อโดยวิธีบอกรับเป็นสมาชิกกับหน่วยงาน องค์กร และสำนักพิมพ์  รวมถึงจัดซื้อกับร้านค้า การจัดซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ วารสารอิเล็กทรอนิกส์  (E-journal) และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (Reference Databases)  ได้ดำเนินการบอกรับเป็นสมาชิกผ่านบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ งบประมาณการจัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference Databases) สำนักหอสมุดได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยในหมวดวัสดุตำรา สำนักหอสมุดดำเนินการจัดซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference Databases) เพื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เกณฑ์พิจารณาการจัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์  ดังนี้
  1. การจัดซื้อวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ชื่อละ 1 ชื่อ
  2. การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ชื่อละ  1-3  ฉบับ
  3. การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ราย 4 วัน และรายสัปดาห์ ชื่อละ 1-2 ฉบับ

สำนักหอสมุดได้รับวารสารบริจาคทั้งหน่วยงาน หรือบุคคล โดยฝ่ายเอกสารและวารสาร ดำเนินการคัดเลือก ประเมินคุณค่า และพิจารณาจัดให้บริการ หากสำนักหอสมุดได้รับวารสารแต่ละชื่อมีจำนวนมากเกินความต้องการ จะทำการคัดเลือกให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และวิทยาเขตจันทบุรี หรือบริจาคให้หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

การเสนอแนะวารสาร หนังสือพิมพ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Reference Databases)

 • วารสาร นิตยสารภาษาไทยและหนังสือพิมพ์  ผู้มีสิทธิเสนอแนะเพื่อการสั่งซื้อ ได้แก่คณาจารย์  นิสิตและผู้ใช้บริการ
 • วารสารภาษาต่างประเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีสิทธิเสนอแนะเพื่อการสั่งซื้อได้แก่ คณาจารย์ เพื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
 • เสนอแนะการสั่งซื้อได้ที่ฝ่ายเอกสารและวารสาร  ชั้น 4  สำนักหอสมุด โทร. 2474, 2492 หรือสามารถเสนอแนะที่ E-mail: jaranya@buu.ac.th โปรดแจ้งชื่อผู้เสนอแนะ ภาควิชา/คณะ หมายเลขโทรศัพท์

การให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์

การให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ บริการภายในสำนักหอสมุด หากต้องการนำวารสารหรือ หนังสือพิมพ์ไปอ่านบริการชั้นอื่น ๆ ภายในสำนักหอสมุด หรือนำไปถ่ายเอกสารติดต่อเคาน์เตอร์บริการ เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายชื่อ สารบัญ หรือเนื้อหาฉบับเต็ม ได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด http://www.lib.buu.ac.th และเลือก e-Content บนแถบเมนู
และการให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับพิมพ์ โดยจัดเรียงแยกระหว่างภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และจัดเรียงตามตัวอักษร ดังนี้

 • ระบบชั้น เปิด หมายถึงผู้ใช้สามารถหยิบวารสารและหนังสือพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ได้แก่ วารสารฉบับปัจจุบัน วารสารฉบับเย็บเล่ม ซึ่งจัดเรียงตามรายชื่อวารสารโดยแยกวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ และหนังสือพิมพ์เดือนปัจจุบัน
 • ระบบชั้นปิด หมายถึงผู้ใช้ติดต่อขอยืมวารสารและหนังสือพิมพ์ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ได้แก่วารสารฉบับล่วงเวลา และหนังสือพิมพ์ฉบับย้อยหลัง (สำนักหอสมุดจัดเก็บหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน)

การให้บริการฐานข้อมูลดัชนีวารสาร

ดัชนีวารสาร เป็นเครื่องมือในการช่วยค้นบทความวารสารภาษาไทย ผู้ใช้สามารถค้นได้จากหน้า Web OPAC ซึ่งฝ่ายเอกสารและวารสารได้จัดทำดัชนีวารสารจากวารสารภาษาไทย จำนวน 283 ชื่อ

การให้บริการวารสารสถาบันฉบับเต็ม (Full Text)

สำนักหอสมุดดำเนินการจัดทำวารสารสถาบันฉบับเต็ม (Full Text) ซึ่งเป็นวารสารที่ผลิตโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้สามารสืบค้นได้จาก Web OPAC และพบข้อมูลที่เป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)ได้ที่ http://stsrv.lib.buu.ac.th/ojs/ หรือหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดและเลือก BUU IR และเลือก วารสารมหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีรายชื่อดังนี้

 1. Asia Pacific Nursing & Health Care Journal
 2. Educational Journal of Thailand
 3. HRD Journal
 4. Journal of Global Business Review
 5. Journal of Science Technology and Humanities
 6. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
 7. วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม
 8. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 9. วารสารเทคโนโลยีการศึกษา
 10. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2535-2541)
 11. วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2546-2551)
 12. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 13. วารสารวิชาการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 14. วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
 15. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
 16. วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
 17. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
 18. วารสารศิลปกรรมบูรพา
 19. วารสารศึกษาศาสตร์
 20. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา
 21. วารสารหลักสูตรและการสอน
 22. วารสารอินโดจีนศึกษา