สำนักหอสมุดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เทคนิคการบริการวิชาการแก่ชุมชน"

สำนักหอสมุดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการบริการวิชาการแก่ชุมชน” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่ชุมชนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณในการบริการวิชาการ โดยวิทยากร คุณพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และคุณสุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด