สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรม เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ : แนวทางพัฒนาการเป็นองค์กรยุคใหม่ที่ยั่งยืน

สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรม เรื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้ : แนวทางพัฒนาการเป็นองค์กรยุคใหม่ที่ยั่งยืน โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร และอดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด